Geschiedenis

Bron: deze geschiedenis is geschreven met behulp van notulen van jaarvergaderingen, notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, financiële jaarverslagen,  concoursrapporten, Alkmaarse Couranten, Schager Couranten, Katholiek Nieuwsblad voor Noord Holland, De Vrije Alkmaarder, Nieuws van Den Dag, Algemeen Handelsbladen,  Uitkijkposten (sinds 1945). 

De periode 1898 – 1925

1898   Oprichting Heilooër fanfarecorps met de naam “Eensgezindheid”

Eensgezindheid werd op 19 oktober 1898 opgericht in café Zomerlust aan de Oude Straatweg te Heiloo. Enige kunstlievende lieden hadden zich van tevoren tot de heer Buyze gewend en deze van het plan in kennis gesteld. Daar de heer Buyze al eerder in Landsmeer geholpen had een fanfare op te richten, was hij de aangewezen persoon om hieraan deel te nemen. Bij de oprichtingsvergadering waren aanwezig de heren Buyze (onderwijzer), G. Jongejan (kruidenier) kleine trom, J. Rozing (manufacturier) bugel, G. Wilbrink (schilder) piston, J. Blankendaal (bakker) piston, J. Admiraal (kruidenier) piston, C. Relk (veekoopman) trompet, J. Relk (veekoopman) bariton, Th. Rozing (kleermaker) tuba, Jb. Groot (bakker) bugel, G. Hartland (tuinder) trombone, A. Harder (schilder) bas, N. Brouwer (timmerman) althoorn, G. Koning (kruidenier) petit bugel, J. Joosten (sigarenmaker) bas, T. Helder (caféhouder) grote trom, Jb. Hoogland (schilder) tuba en R. Kuiper (timmerman) alt.

De heer Buyze opende de vergadering en sprak over het voor en  het tegen van een fanfarecorps, dat het wel heel aardig en gezellig was, maar dat er ook veel bezwaren aan verbonden zijn en met grote kosten gepaard gaat voor aankoop van instrumenten, het nodige salaris voor een directeur enz. Na deze toelichting werd in rondvraag gebracht, wie wel of niet als lid wenste toe te treden, waarop een 17 tal ja antwoorden. Daarna werd overgegaan tot het maken van een Reglement waarvoor de heer Buyze al gezorgd had. Enkele artikelen werden door sommigen nog als bezwaarlijk gevonden, doch door kleine veranderingen ten slotte door een ieder goed bevonden.

Voor aankoop van instrumenten zou ongeveer fl. 500,- nodig zijn. Daarover was in een vorige vergadering besloten om dit bedrag bij ingezetenen van Heiloo te verkrijgen in een renteloos voorschot, of tegen 2,5% interesten te krijgen en wel in twintig aandelen van fl. 25,- om jaarlijks 3 aandelen uit te loten. Ook dit is door de heer Buyze geheel in orde gemaakt en dit werd  bij de ingezetenen van Heiloo geheel als renteloos voorschot verkregen, wat voor de heer Buyze een grote opoffering is geweest. Nadat dan een 17 tal leden zich volgens het opgemaakte Reglement (wat ter Koninklijke goedkeuring werd opgezonden) zich hadden aangesloten werd het corps formeel op de 19e oktober 1898 als opgericht beschouwd.

Daarna ging men over tot het kiezen van een directeur. De heer J.M. Otto, directeur van het Stedelijk Muziek Corps te Alkmaar was daar al mee in kennis gesteld en had dit op zich genomen om wekelijks 1 les te geven tegen een honorarium van fl. 100 – per jaar. Ook werd nog iemand uit Alkmaar als zodanig voorgesteld en deze wilde dit op zich nemen tegen fl. 40,- per jaar,  doch na enige overweging werd toch besloten om de heer Otto te benoemen.

Daarna ging men over tot het kiezen van een bestuur en wel een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als voorzitter werd met algemene goedkeuren gekozen de heer Buyze, welke dit heeft aangenomen onder de voorwaarden vrij te zijn van contributie en niet als werkend (meespelend) lid, maar om het corps nog voortdurend behulpzaam te zijn. Dit werd door alle leden goed gevonden. Vervolgens werd gekozen bij stemmen en herstemmen als secretaris de heer G. Jongejan met 12 stemmen tegen J. Rozing met 4 stemmen. Hierna werd gekozen bij stemmen en herstemmen als penningmeester J. Rozing met 9 tegen  Helder 7 stemmen.

Daarna heeft men de vereniging met algemeen goedvinden gedoopt met de naam “Fanfarecorps Eensgezindheid”. De Heer Blankendaal kreeg het woord en bedankte uit naam van alle leden de heer Buyze voor zijn welwillende medewerking en de grote opofferingen die hij voor het opgerichte corps heeft verricht. De heer Buyze wenste vervolgens het corps veel succes en een lang bestaan toe. Daarna was er een daverend applaus. Omdat er die avond al het nodige was behandeld en niemand meer iets had in te brengen, werd de eerste vergadering door de voorzitter de heer Buyze gesloten.

De repetities waren op woensdagavond en de contributie was 25 cent per week, hetgeen in die tijd nogal aan de hoge kant was.

Na de oprichtingsvergadering van het “Fanfarecorps Eensgezindheid” vroeg de vereniging een Koninklijke Erkenning aan bij het kabinet der Koningin.  De vereniging zou pas na deze erkenning als rechtspersoon op mogen treden.

1899 Fanfarecorps Eensgezindheid krijgt Koninklijke Erkenning

In de vergadering van 10 mei 1899 bracht de penningmeester voor de eerste maal verslag uit van de ontvangsten en uitgaven over het verschenen halfjaar. Er blijkt ontvangen te zijn fl. 624,86 met inbegrip van fl. 500 aan renteloos voorschot en een uitgaaf van fl. 570.50 zijnde aankoop instrumenten, muziekstukken en honorarium Directeur. In deze vergadering stelde de voorzitter voor om voor rekening van de vereniging aan de onvermoeide Directeur elke repetitieavond een kleine “verversing aan te bieden in de vorm van een glas bier, wat direct door alle leden werd goedgekeurd.

Nieuwsvandendag30031899
Nieuws van den Dag – Uit den Staatcourant 30 maart 1899 waarin staat dat in Staatscourant nr. 75 de statuten van de verenigingen Harmoniekapel “Forum Hadriani” , Fanfarekorps “Eensgezindheid” en de Handelsvereniging Rotterdam zijn gepubliceerd.

Ondanks dat het aanvragen van erkenning van een vereniging relatief eenvoudig was, duurde het nog zeker enkele maanden voordat “Fanfarecorps Eensgezindheid”  uiteindelijk op 16 maart 1899 Koninklijk erkend werd.

Het verenigingsbestuur diende hiertoe een verzoekschrift in aan de koningin, vergezeld van enkele bijlagen. Deze bestonden uit een exemplaar van de statuten van de vereniging en van een uittreksel uit de notulen van de vergadering waarop de leden besloten hadden de Koninklijke goedkeuring van de statuten aan te vragen.

De verzoekschriften kwamen terecht bij het Kabinet der Koningin, dat de inhoudelijke behandeling ervan opdroeg aan het Ministerie van Justitie. Wanneer de Minister tot een advies gekomen was, stelde hij het Koninklijk Besluit (KB) in concept op, waarna dit door het staatshoofd bekrachtigd werd. Wanneer de statuten goedgekeurd waren, ontving het bestuur van de vereniging een afschrift van het KB. Het Ministerie zorgde vervolgens voor publicatie van de volledige statuten in de Staatscourant.

KB-nr.-10

Koninklijk Erkenning in Koninklijk Besluit nr. 10  (Bron: Erkende verenigingen, 1855-1903)

De publicatie van de statuten in de Nederlandse Staatscourant 29 maart 1899

Pas na deze erkenning besloot men om op 16 november 1899 de eerste uitvoering te geven. De voorzitter stelde voor de entree te bepalen op 50 cent. Twee leden zouden dit willen stellen op 30 á 40 cent om meer publiek te krijgen. Ieder lid werd één vrijkaart gegeven en op verlangen een familiekaart.

De voorzitter stelde voor om ter gelegenheid, van de eerste uitvoering de directeur als bewijs van dankbaarheid voor de goede leiding een dirigeerstok aan te bieden. Dit werd door allen goed gevonden.

1900 De repetities vinden ongeregeld plaats door beslommeringen directeur Otto

Hoewel reeds tweemaal de directeur een verrassing werd aangeboden in de vorm van een dirigeerstok en een glas bier op de repetitie, ging het toch niet geheel naar wens met hem.

Nog altijd kon men niet op de vastgestelde dag repeteren omdat de heer Otto andere beslommeringen had. Toen ook in het jaar 1900 “verhoging van tractement”  met  fl. 20,- per jaar werd gevraagd, werd dit gehonoreerd op voorwaarde dat de repetities geregeld konden plaatsvinden.

stedelijkmuziekcorps
Het Stedelijk Muziekcorps Alkmaar onder leiding van directeur J.M. Otto werd opgericht in 1869 na een reorganisatie bij het Korps muzikanten van de Schutterij. Het corps werd bestuurd door een door de burgemeester en wethouders benoemde commissie die in 1905 ook belast werd met de leiding van de Stedelijke Muziekschool.

1901   Ontslag eerste directeur Otto door ongeregelde repetities 

Op 11 juli 1901 vind er een buitengewone ledenvergadering plaats op verzoek van de heer Wilbrink. Hij was van mening dat er meer repetities moesten zijn en dat de directeur daarvoor minder betaald moest worden. De heer Blankendaal was van mening dat er meer theoretisch onderwijs gegeven zou moeten worden. Ook de heer Rozing vindt dat de directeur te veel salaris ontvangt. Op voorstel van de heer Herder wordt de dirigent echter nog niet ontslagen.

In de eerste verslagen na de oprichting lezen wij telkens dat de repe­titieavond gesteld is op woensdagavond, maar dat de repetities telkens weer op verschillende avonden wordt gehouden. Soms op zondagmorgen en dat bij verzuim van de repetitie een boete wordt geheven.

Alkmaarse Courant 29 december 1901

De heer Koning maakte bezwaar dat er ook een boete werd geheven als je ook op zondag ook verzuimde. De heer Joosten wilde helemaal niet op zondag repeteren, maar omdat dit niet altijd te vermijden was, besloot men toch de boete ook voor de zondag te handhaven. Ook werd in deze eerste jaren de contributie niet op de repeti­tie betaald, maar werd aan huis opgehaald.

In een haastig uitgeschreven vergadering op 17 oktober 1901 kwam de kwestie van de ongeregelde repetities nogmaals aan de orde en dit was voor het grootste deel te wijten aan de directeur de heer Otto. In deze vergadering werd deze man dan ook met algemene stemmen ontslagen.

Als opvolger van de heer Otto werd benoemd de heer Anderson uit Alkmaar. In deze vergadering werd een brief opgesteld om aan de nieuwe directeur te verzenden. Hierin werd als voorwaarde gesteld een geregelde repetitie op dinsdagavond en vrijdagavond en dan minstens twee uur repetitie.

Op donderdag 26 december 1901 werd de eerste uitvoering gegeven voor “Heeren en Dames kunstlievende leden (donateurs) en hunne geïntroduceerden” onder leiding van directeur J.M. Otto. Na de pauze kon men genieten van “komische voordrachten” en er was na afloop tevens vrij bal.

1902 Eensgezindheid verlaagd contributie met 10 cent per week

In de vergadering van 7 december 1902 wordt besloten om de contributie welke 25 cent bedroeg te verlagen tot 15 cent per week.

Tijdens één van de vele vergaderingen werd het voorstel geopperd om een advertentie in de Courant te plaatsen waarin het publiek wordt geïnteresseerd om met een plezierboot een boottocht te maken naar Haarlem of Utrecht. Een en ander met opluistering van het Fanfarecorps Eensgezindheid. De kosten hiervan zou fl. 1,– per persoon moeten zijn. Of dit plan ooit is uitgevoerd weten we niet. Dit komt in latere verslagen niet tot uitdrukking.

Dit jaar werd er ook voorgesteld een verstelbare lessenaar voor de directeur te laten maken. Deze achtte het echter niet nodig en het werd dan ook uitgesteld. Maar een paar maanden later komt de lessenaar er toch.

1904 Eensgezindheid treedt op bij de  Burgemeester Jonkheer van Merlen

In 1904 werd de heer C.F. Anderson aangesteld als dirigent, de vader van de vorige dirigent. Hij kwam iedere week op de fiets vanuit Beets hetgeen hem toch te bezwaarlijk werd, zodat de vereniging twee jaar later weer naar een andere dirigent moest uitzien.

Schager Courant 13 maart 1904

In de vergadering van 18 augustus 1904 heeft de voorzitter iets mede te delen en wel dat de Edelachtbare Heer Burgemeester Jhr. mr. Bernard Cornelis van Merlen de voorzitter heeft aangesproken en de leden van het fanfarecorps uitnodigt om ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin bij de Burgemeester in de tuin enige muzieknummers ten gehore te brengen waarvoor de vereniging van de Burgemeester fl.10, – zou ontvangen. Het zou op die avond aan eten en drinken enzovoort niets mankeren.

Merlen
Jonkheer Bernard Cornelis van Merlen (1862-1936) was van 1896 tot 1905 burgemeester en secretaris van de gemeente Heiloo, de gemeente waar ook een straat naar hem is vernoemd.

In 1904 werden de laatste aandeeltjes van het renteloos voorschot terugbetaald. Hierdoor werden de instrumenten dus eigendom van de vereniging.­

1905 Eensgezindheid geeft een concert in café Zomerlust


Alkmaarse Courant 5 maart 1905

Als Jhr. mr. P. van Foreest in 1905 wederom gekozen wordt als lid van de Tweede Kamer brengt Eensgezindheid hem een serenade. Na afloop wordt het corps bij hem thuis uitgenodigd en er wordt wijn gedronken. Na afloop gaan de genodigden in opgewekte stemming al zingend naar huis!

Alkmaarse Courant 30 juni 1905

1906 Het dagelijks bestuur treedt af door een kwestie

Tot 14 juli 1906 had het eerste bestuur zitting, maar dan ontstaat er een kwestie in de vereniging. De voorzitter had min of meer toegezegd dat  Eensgezindheid zou meewerken aan een meeting van de Geheelonthouders Vereniging. Dit viel bij enige leden niet in goede aarde en men weigerde om mee te doen.  De penningmeester de heer Rozing nam hierop het woord en bedankte als bestuurder en als lid. De heer Blankendaal werd gekozen als nieuwe penningmeester. Direct daarop nam de heer Buyze het woord, nam ontslag als bestuurder, trok zijn jasje aan en ging er gelijk van door.  Secretaris Jongejan,  die ook niet weet waar de wind vandaan komt, neemt vervolgens ook zijn ontslag als secretaris. Hierdoor was plotseling het gehele dagelijks bestuur verdwenen. De heer Harder nam toen het secretariaat op zich, maar een nieuwe voorzitter werd niet direct gekozen. Het eigendom van de vereniging namelijk een viool werd onder de leden verkocht. Na veel loven en bieden werd deze het eigendom van de heer Harder.

Alkmaarse courant 23 februari 1906

Het blijkt dat in die dagen het streven om nieuwe leden aan te werven er ook wel degelijk was. In de verslagen lezen wij dat er herhaaldelijk voorstellen betreffende deze zaak naar voren kwamen. We lezen dan ook dat er besloten werd een publicatie op te maken en aan de toen aanwezige aanplakborden aan te brengen waarin wordt medegedeeld dat leerlingen kosteloos onderricht kunnen krijgen.

Programma Eensgezindheid 1906
Concertprogramma uit 1906

1907 Het corps met slechts 9 werkende leden boekt klein succesje

Op 7 februari 1907 werd een uitvoering gegeven die zeker goed geslaagd mocht heten. Na de uitvoering vertrokken de leden D. Harder en P. Hoedjes, die hun dienst­plicht moesten vervullen, terwijl ook C. Mooi als lid bedankte, wegens vertrek naar elders. Hierdoor telde het corps nog slechts 9 leden. Gelukkig was het daarom dat na de uitvoering zich ongeveer 8 jongeren meldden om als leerling te worden aangenomen.

Het was in deze tijd zo, dat indien na een optreden voor enige festiviteit een bedrag van fl. 10,- of meer werd ontvangen dit geld onder de leden werd verdeeld, waarna er biertjes voor werden gekocht.

Alkmaarse Courant 13 juli 1907

Omdat het corps met slechts 9 leden geen uitvoeringen kon geven, werden er met het corps “Lamoraal van Egmond”  op 31 juni en 14 juli gezamenlijke uitvoeringen gegeven.

1908 De leden spreken de wens uit om op concours te gaan

In het jaar 1908 werd door de leden onderling een klein cadeau­tje aangeboden aan de heer G. Koning die in het huwelijk trad. Ook de geachte directeur trouwde. Hem werd een doelmatig geschenk in de vorm van een tafel gegeven. Een en ander getuigde van een goede harmonie tussen de leden onderling.

Alkmaarse Courant 15 januari 1908

We lezen herhaaldelijk dat onder de leden de wens naar voren komt om eens deel te nemen aan een concours, maar telkens stuit dit weer op verzet van het bestuur, waarbij men motiveert dat de instrumenten niet stemmen en dat het aantal leden te gering is. Ook de langdurige studie op één muzieknummer stuit op afkeer.

Programma Eensgezindheid 1908
Concertprogramma uit 1908

1909 De geboorte van Prinses Juliana wordt uitbundig gevierd

Alkmaarse Courant 24 juni 1909

In het jaar 1909 staan we voor de geboorte van Prinses Juliana. Evenals in tal van andere plaatsen was er twee dagen voor de geboorte een vals gerucht doorgedrongen, zodat Eensgezindheid toen reeds ’s avonds om half tien een vrolijk Wilhelmus in de buurt liet horen.

Alkmaarse Courant 1 september 1909

In deze tijd is er een groot verloop onder de leden. Er komen er bij en er gaan er weer af. Op een bepaald moment meldde de heer Koch zich als lid, maar vertrok twee maanden later weer wegens een zwakke borst.

Eensgezindheid

1910 De weledele heer Maas Geesteranus wordt voorzitter

In het jaar 1910 nam de heer Blankendaal afscheid van de ver­eniging, wegens vertrek naar elders. Hij was vanaf de oprichting lid geweest en had de laatste jaren als voorzitter zijn best gedaan om de vereniging tot bloei te brengen. Hij had de dank van de vereniging dan ook dubbel en dwars verdiend. Hierdoor was de vereniging als het ware, een schip zonder roer geworden. Er wordt een vergadering gehouden tot het kiezen van een nieuwe voorzitter.

Als zodanig werd met algemene stemmen gekozen de heer Maas Geesteranus, welke dit tot grote blijdschap van de leden aannam. De heer A.J.C. Maas Geesteranus was Rijksontvanger en van 1916 – 1935 wethouder voor de Liberale Staatspartij. Ook was hij commandant van de vrijwillige burgerwacht in Heiloo.

Op 10 november 1910 gaf Eensgezindheid voor veel belangstellenden een uitvoering in café Zomerlust met “zielverheffende oogenblikken”.  Ook werden er komische voordrachten gegeven die bij velen in de smaak vielen.

Alkmaarse Courant 11 november 1910

Aan het einde van het jaar 1910 telde het corps 15 leden en 31 kunstlievende leden.

De foto betreft de vrijwillige burgerwacht van de gemeente Heiloo. Deze werd opgericht naar aanleiding van de woelige dagen in de zomer en herfst van 1918 (Troelstra). De foto is genomen in de zomer van 1918 op het schoolplein van de toenmalige openbare lagere school aan de Willibrordusweg vlakbij de Witte Kerk, centrum van het dorp. Momenteel bevindt zich daar het parkeerterrein van de Winkelhof ‘t Loo. De school werd omstreeks 1971 gesloopt. Van de personen op de foto is alleen de commandant bekend, de persoon links op de foto, met hoed. Het betreft de heer A.J.C. Maas-Geesteranus. Genoemde heer was in Heiloo wethouder van 1916 – 1935 voor de Liberale Staatspartij. De foto komt voor in het boekje “Oude Ansichten van Heiloo”, uitgegeven in 1970 en reeds lang uitverkocht.”

1911 Burgemeester van Heiloo Jhr. N. van Foreest wordt beschermheer van Eensgezindheid

Met algemene stemmen wordt een besluit aangenomen om de Burgemeester van Heiloo Jhr. N. van Foreest het beschermheerschap van de vereniging op te dragen.

N van Foreest
Burgemeester Jhr. N. van Foreest

In het jaar 1911 wordt onderzocht wat voor nut het kan hebben zich aan te sluiten bij de “Nederlandsche Federatie van Muziekgezelschappen”.

Het jaar 1911 was er één met een druk verenigingsleven. Op 24 november werd er een uitvoering gegeven in een volle zaal van de heer T. Helder met drie komische voordrachten. Het 12,5 jarig bestaan werd gememoreerd door de voorzitter Maas Geesteranus.

Alkmaarse Courant 25 november 1911

We lezen dat er behalve de twee gewone uitvoeringen voor kunstlievende leden ook nog geconcerteerd is op ’t Groentje, in de tent van Helder, bij de harddraverij, op Duin en Bosch en in de tuin van Huize Overweg. Daarnaast is er ook verscheidene malen marsmuziek gemaakt.

1912 Eensgezindheid geeft haar 1e Winterconcert met bal na

Op 29 oktober 1912 gaf Eensgezindheid haar 1e Winterconcert met een 8-tal muziekstukken en enige komische voordrachten.  Dat het publiek tevreden was over de avond getuige het luide applaus dat na afloop gegeven werd.

Alkmaarse Courant 30 oktober 1912

1913 Eensgezindheid geeft concert in het café van Helder

Op 20 november 2013 gaf Eensgezindheid onder leiding van de heer Zomer een openbare uitvoering in het café van de heer Helder die door talrijk publiek werd bijgewoond. Ter afwisseling werden er enige komische voordrachten gegeven die eveneens in de smaak vielen.

katholieknieuwsblad15111913
Advertentie uit het Katholiek Nieuwsblad voor Noord Holland van 15 november 1913
Concertprogramma Eensgezindheid 1913

Concertprogramma van het concert op 18 november 1913

 

1914 Eensgezindheid verzoekt gemeente Heiloo voor het eerst om subsidie

In de vergadering van 11 februari 1914 volgt een langdurige bespreking over de vooringenomen, doch niet uitgevoerde contributieverhoging om over te kunnen gaan tot aankoop van één of meerdere instrumenten tot plotseling de voorzitter het prachtig aanbod doet om fl. 25,- beschikbaar te stellen als begin van een daartoe te bestemmen som. Tevens wordt aangedrongen op een spoedige indiening van een verzoekschrift aan de gemeenteraad om een jaarlijkse subsidie.

Alkmaarse Courant 12 mei 1914

1915 Eensgezindheid concerteert  wegens de 1e Wereldoorlog zonder de onder de wapens zijnde leden

Ondanks dat enkele leden tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de wapens actief zijn werd er op 11 februari 1915 toch een concert gegeven. Het komische gedeelte bracht de lachspieren van het publiek behoorlijk in beweging.

Alkmaarse Courant 13 februari 1915

1916 Eensgezindheid speelt ten bate van de watersnood in Noord Holland

In 1916 nam Eensgezindheid deel aan een muziekfeest, georganiseerd door “den Provincialen Noord-Hollandschen Bond van Harmonie en Fanfarecorpsen” ten bate van de watersnood in Noord Holland. Het feest werd gehouden op zondag 27 augustus in de tuin van Hotel-Café-Restaurant “De la Promenade” te Heiloo.

Alkmaarse Courant 21 juli 1916

1917 De Eerste Wereldoorlog heeft  invloed op het ledental

In 1917 bedankte de Heer Somer zodat er weer een wijziging in de directie noodzakelijk was. De heer Somer bedankte omdat het door de beperkte dienstregeling (we leefden toen in de oorlog van 1914-1918)  niet mogelijk was om heen en terug naar Egmond te komen waar deze dirigent woonachtig was.

Alkmaarse Courant 14 februari 1917

De heer Van der Meer, kapelmeester van het Bataljons-muziekcorps in Alkmaar werd aangesteld. Hij aanvaarde de functie maar moest zich na een paar maanden al terugtrekken wegens ziekte. Ook op het ledental had de oorlog invloed, want deze daalde in 1917 tot 12 leden, om daarna geleidelijk weer te stijgen.

1918 Eensgezindheid ontvangt voor het eerst subsidie van de gemeente Heiloo

De secretaris de heer  Harder nam op 14 januari 1918 uiteindelijk het dirigeerstokje ter hand en bleef de functie van dirigent vervullen tot hij in 1928 op zijn eigen verzoek werd vervangen.  Dit gebeurde omdat hij geen kans meer zag om het corps nog hogerop te brengen.

Op 5 februari 1918 doet de heer Bruul zijn intreden in het bestuur als 2e secretaris. Dit was het begin van een lange periode waarin deze steeds met hart en ziel aan het corps verbonden was. Vast staat dat hij zeer veel voor het culturele leven in Heiloo heeft gedaan.

In 1918 is er een schrijven van de gemeenteraad binnengekomen dat voortaan een subsidie zal worden gegeven van fl. 20 per jaar, onder voor­waarde dat er enige openbare concerten worden gegeven.

1919 Het instrumentarium wordt uitgebreid met twee onbekende instrumenten

In 1919 werd de vereniging door aankoop van een gebruikte helicon en een nieuwe saxophone, twee tot dan toe hier niet gekende instrumenten rijker. Omdat de directeur de behandeling van een saxophone niet machtig is, komt het bestuurslid de Weledele heer Bruul een speciaal woord van dank toe voor zijne welwillendheid om hier in te helpen. De heer Bruul zorgde er namelijk voor dat de heer Rozing in betrekkelijk korte tijd  deze saxophone kon bespelen.

katholieknieuwsblad 16021919
Katholiek Nieuwsblad 16 februari 1919
met het raadsbesluit tot subsidieverlening

Het zwaard van Damocles bleef boven de vereniging hangen. Voorzitter Maas Geesteranus wilde zijn plaats door een jongere voorzitter over laten nemen en directeur Harder deelde mede dat hij binnen afzienbare tijd wilde bedanken wegens vertrek uit de gemeente. In die tijd was het kennelijk de mode om dergelijke mededelingen te doen. Maar van het bedanken kwam niets terecht, maar wel wilde de voorzitter in 1923 zijn functie nogmaals beschikbaar stellen, maar ook toen werd hij met vrijwel algemene stemmen herkozen.

Wanneer de heer Maas-Geesteranus het voorzitterschap wel neerlegde is niet bekend omdat er van de periode 1923-1926 geen notulen of verslagen aanwezig zijn.

1920 De Rijksveldwachter wordt verzocht aanwezig te zijn op de concerten

Bij de rondvraag in de vergadering van 10 maart 1920 brengt de heer Holtus ter sprake het feit van minder gewenste toestanden op de uitvoering voor kunstlievende leden. Dit is al meer een lastig euvel gebleken en nu wordt besloten in ieder geval het recht van toegang voor te behouden en de rijksveldwachter alhier te verzoeken in de zaal aanwezig te zijn op dergelijke avonden.

In dit jaar steeg vooral door het succes met het verzenden van circulaires het aantal kunstlievende leden van 52 tot 92.

De “opkomst der leden ter repetitie” was in 1920 een belangrijk discussiepunt in de vergadering. Men wilde weer een boete gaan invoeren en er werd over royement gesproken. De heer Bruul wilde toch eerst even met de “minder vaste klanten” gaan praten en trachten de liefhebberij voor de muziek weer te doen opleven.

katholieknieuwsblad17021920
Recensie uit het Katholiek Nieuwsblad voor Noord Holland van 17 februari 1920

1921 Kunstlievende leden krijgen een concert voor jong en oud

In een op 16 februari 1921 gehouden vergadering achtte de heer Buyze het beter twee uitvoeringen voor kunstlievende leden vlak na elkaar te geven. En wel één voor de oudere mensen en één voor de jongelui met bal na.

1922  Eensgezindheid krijgt voor het eerst een vaandel 

In het jaar 1922 was de deelname aan een concours te Alkmaar. Alwaar de vereniging een 2e prijs in de 3e afdeling behaalden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Alkmaarse-Courant-12-augustus-1921.jpg
Alkmaarse Courant 12 augustus 1921

Dit op zichzelf reeds mooie feit was mede aanleiding voor het bestuurslid de heer Bruul om nu een vaandel voor de vereniging te verkrijgen dat uiteindelijk op 1 februari 1923 aan de vereniging zou worden aangeboden.

Alkmaarse Courant 22 augustus 1921

Met behulp van een dames-comité werd in de gemeente hiertoe gelden ingezameld. Later lezen we dat met deze inzameling een nieuw vaandel en een zo goed als nieuwe althoorn in kist kon worden gekocht. De onderofficier de heer Heijne zal worden aangezocht om als vaandeldrager te fungeren.

katholieknieuwsblad21011922
Recensie uit het Katholiek Nieuwsblad voor Noord Holland van 21 november 1922

Het corps beschikte in 1922 over 26 instrumenten, terwijl twee leden op een eigen instrument speelden.  Het repetitiebezoek en de prestaties werden steeds beter. Men ging 1923 dan ook met goede moet tegemoet.

1923 Erevoorzitter Jhr. N. van Foreest roept burgers op donateur te worden

Op 1 februari 1923 werd het vaandel aan de vereniging aangeboden aan Eensgezindheid. We lezen in de Alkmaarse Courant van 26 januari 1923 dat vrijwel de gehele gemeente aan de aanschaf van dit vaandel had bijgedragen.

Alkmaarse Courant 26 januari 1923

In 1923 ging Eensgezindheid ook naar het Nationaal Concours te Santpoort, dat gehouden werd ter ere van het vijfentwintig jarig bestaan van het fanfarecorps ‘Wilhelmina’.

Er was klaarblijkelijk goed gerepeteerd onder leiding van dirigent Harder, want Eensgezindheid ging met de eerste prijs naar huis in de derde afdeling Fanfare.

Een jaar later ging men naar Wormerveer waar harmonie ‘Ons Genoegen’ haar twintigjarig bestaan vierde met een groot Nationaal Concours. Deze vereniging stond onder leiding van Albert Meijns, die vier jaar later ook als directeur naar Heiloo zou komen.

Alkmaarse Courant 24 november 1923

1924 Door onrust in Heiloo door opvoering toneelstuk “Allerzielen”

Het jaar 1924 lijkt niet anders te gaan verlopen dan andere jaren. Er wordt weer volop gemusiceerd en er werd zelfs weer op concours gegaan. Aan diverse activiteiten in het dorp wordt een muzikale bijdrage geleverd.

Alkmaarse Courant 25 juli 1924

Op 27 november 1924 werd er een concert voor kunstlievende leden en genodigden gegeven in de toneelzaal van de heer De Rooij. In de zaal zat maar 100 man publiek.

Alkmaarse Courant 28 november 1924

Eind 1924 ontstond er grote onrust in Heiloo door de arbeiders toneelvereniging Falkland, die met de opvoering van het omstreden stuk “Allerzielen”  van Herman Heijermans in “De Rustende Jager”  de voortgang van de vereniging onder druk zette.

Alkmaarse Courant 22 december 1924

Met goedvinden van de toenmalige burgemeester N. van Foreest werd dit stuk “Allerzielen”  in Heiloo opgevoerd. Dit ondanks het protest van de uitbater van de “Rus” die vroeg om intrekking van deze vergunning, en een protestbrief van de Rooms-Katholieken aan de Kroon.

Alkmaarse Courant 24 december 1924

De uitvoering ging toch door, maar wel met dichtgespijkerde ramen en onder politiebewaking. Toch konden ook deze maatregelen niet voorkomen dat er ruiten sneuvelden.

algemeenhandelsblad29121924
Heiloo bereikt het landelijke nieuws met dit bericht in het Algemeen handelsblad van 29 december 1924

Katholiek Heiloo was in rep en roer en ook binnen de jubilerende van oorsprong neutrale vereniging bleef de eensgezindheid niet bewaard.

Schagercourant27121924
Schager Courant 27 december 1924
Schagercourant10011925
Schager Courant 10 januari 1925

1925 Katholieke leden verlaten onder druk van de R.K. kerk het corps

Het sleepte nog wat aan maar uiteindelijk durfden een tiental R.K. leden van Eensgezindheid het niet langer aan en besloten de verboden van pastoor Van Meeuwen niet langer te weerstreven en traden uit het korps. Ze wilden een eigen R.K. vereniging van de grond zien te krijgen.

Alkmaarse Courant 2 januari 1925

Dat lukte wonderwel, na een bespreking met pastoor Van Meeuwen besloot men tot oprichting te komen van de Rooms Katholieke Fanfare Sint Caecilia, en de contributie werd bepaald op 20 cent per week.

De leden die ondanks de scheuring doorgingen met de vereniging mogen tot op de dag van vandaag gehuldigd worden. Zij zorgden ervoor dat de vereniging weer tot bloei kwam. Dit waren: de oprichter F.W. Buyze,  Veltkamp, P. Modder, W. Bruul, J.P. Groot, oprichter G. koning, A. Groot, P. Holtes, H. Bakker, Holties en A. de Gier. Aan hun doorzettingsvermogen dankt de vereniging dus haar voortbestaan dat toen door de R.K. kerk behoorlijk op het spel werd gezet.

De periode 1926 – 1939

1926 Na een roerig jaar gaat Eensgezindheid volop door met activiteiten

Door de scheuring, dat volgens de overlevering niet bepaald “fijn” was verlopen en de nodige financiële gevolgen met zich meebracht, was het ledental tot slechts 9 werkende leden en 36 kunstlievende leden gedaald.

Alkmaarse Courant 28 april 1926

Wonderwel waren er op de ledenvergadering van 5 februari 1926 19 leden op de vergadering aanwezig terwijl er aan het eind van 1926 weer 81 kunstlievende leden ingeschreven waren. Tot voorzitter werd gekozen de heer Veltkamp, secretaris werd J.P. Groot en G. Koning bleef penningsmeester. De heren Bruul, Holties en Buyze completeerden het bestuur.

Omdat de Koninklijke Goedkeuring op de statuten in 1927 zou komen te vervallen, moest deze opnieuw worden aangevraagd. Daar intussen de vereniging in een heel andere toestand was gekomen werden de statuten aangepast en op 12 oktober 1927 tijdens de vergadering opnieuw vastgesteld

Toch werd er in 1926 voor de voetbalvereniging VVH verscheidene malen opgetreden bij seriewedstrijden en de lotenverkoop. Ook de gymnastiekvereniging DOVES vroeg om muzikale medewerking.

Oproep van het bestuur uit 1926 onder leiding van de burgemeester van Heiloo en erevoorzitter van Eensgezindheid Jhr. N. van Foreest om voor fl. 1,50 per jaar kunstlievend lid (donateur) te worden

1927 Opening Raadhuis Heiloo tezamen met kersverse Sint Caecilia

 
Eensgezindheid ging rustig verder. Zo werkte men mee aan een muzikale hulde in 1927 toen het nieuwe raadhuis van Heiloo werd ingewijd.

Alkmaarse Courant 26 november 1927

Het raadhuis werd muzikaal geopend tezamen met het kersverse St. Caecilia. Boze tongen beweerden dat de grote trom die avond solo-instrument was..…

In de jaarvergadering van 23 februari 1927 komen we voor het eerst de naam van de heer Modder tegen. Bij een bestuursverkiezing werd op de heer Modder 1 stem uitgebracht.

In 1927 werd, door rondgangen door het dorp met muziek het aantal kunstlievende leden van 81 opgevoerd tot 183, wat een kasversterking betekende van fl. 150-.

1928 Albert Meijns uit Wormerveer wordt aangesteld als directeur

Eensgezindheid 1928
Eensgezindheid op het schoolplein achter de Nicolaas Beetsschool aan de Willibrordusweg te Heiloo. Van links naar rechts en van beneden naar boven: Jb v.d. Kommer, J. Haring, Jb Groot, W. Bruul, dirigent D. Harder, Veldtkamp, G. Koning, Adr. Groot en P. Beets. Tweede rij: J. Koning, K. Bakker, Nic. Bakker, D. Modder, P. Spaans, J. Smit, onbekend, A. Visser, D. van Weelderen en K. Kröger. Derde rij: S. Ploeger, P. Modder, C. Hartog, S. Boerma, J. Groenland, A. de Gier en J. Cornegoor.
lantaars1928
raadhuis1928

In 1928 bedankte de toenmalige directeur de heer Harder. Bij het zoeken naar een nieuwe directeur meldde zich niet minder dan 21 sollicitanten, waaronder directeuren welke hun sporen in de muziek reeds lang verdiend hadden.

Alkmaarse Courant 24 november 1928

Het was voor het bestuur dan ook geen gemakkelijke taak een keus te doen. Het werd tenslotte de heer Meijns uit Wormerveer. De meeste (oud)leden zullen deze dirigent nog wel kennen, een foto van hem hangt immers nog steeds in de overvolle prijzenkast.

Directeur Albert Meijns (van beroep melkboer) ontving zijn basisopleiding bij meester Zijlstra. Als dirigent-autodidact arrangeerde hij veel symfonische werken voor harmonie- en fanfare-orkest en componeerde hij diverse werken voor de lagere afdelingen. Meijns was mede-oprichter en dirigent van de harmonie “Ons Genoegen” te Wormerveer (van 1904-1964). Hij wist deze vereniging tot de hoogste afdeling van de KNF op te voeren. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem Meijns. Albert Meijns dirigeerde verder “Concordia” te Oostzaan, Aalsmeers harmonie en “Eensgezindheid” in Heiloo.

In deze dagen gingen de Ouden van Dagen ook reeds hun jaarlijkse autotocht beleven en werden met muziek binnengehaald. En gezien de gezichten van de oudjes viel dat wel in de smaak.

Een man die veel voor het corps deed en vanaf de oprichting alles gedaan had wat hij maar kon werd in 1928 door de leden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Een woord van hulde en nagedachtenis aan de heer Buyze was in die dagen wel op zijn plaats.

1929 Eensgezindheid wordt lid van de West Friese Bond voor Harmonie en Fanfarecorpsen

In 1929 werd Eensgezindheid lid van de West Friese Bond voor Harmonie en Fanfarecorpsen. Helaas gaf dit vaak de reden tot klachten daar men de jury bij concoursen onder auspiecien van deze bond niet bepaald onpartijdig vond.

Alkmaarse Courant 2 november 1929

De eerste maal dat er aan een dergelijk concours werd deelgenomen was in 1930. Het was geen succes en het resultaat bleef beneden de verwachting, namelijk een 2e prijs. De tegenvaller had tot resultaat dat er plannen ontworpen werden tot aanschaf van nieuwe instrumenten. Er werd een nieuwe esbas en een nieuwe trombone aangeschaft.

Concertprogramma Eensgezindheid 1929
Concertprogramma uit 1929

1930 Burgers van Heiloo dragen financieel bij aan instrumentarium

In 1930 werd voor het eerst aan een concours deelgenomen van de West-Friesche Bond. Op een concours te Westzaan gelukte het om een 1e prijs te behalen.

Schagercourant05081930
Schager Courant, 15 augustus 1930

In 1930 werd ook de burgerij een circulaire gestuurd waarop de slechte financiële situatie van de vereniging werd uiteengezet. De burgerij werd in deze circulaire opgeroepen om gedurende 12 maanden elke maand 1 kwartje aan de ver­eniging af te dragen.

aandeel1930
Aandeel Eensgezindheid uit 1930

Dit geeft Eensgezindheid geen windeieren gelegd, er werd een bedrag van ongeveer duizend gulden binnengehaald, wat voor die dagen een enorm bedrag is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is oproep1930.jpg
Circulaire aan de burgerij uit 1930

Op initiatief van de Nationale Oranjebond werd er in dit jaar ook een verzoek gedaan aan B. en W. om op de verjaardag van Prinses Juliana te mogen concerteren vanaf het bordes samen met „St. Cecilia”.  In de buurt waren veel vlaggen opgehangen. Van 8 tot 10 uur werd er geconcerteerd, terwijl er, ondanks het gure weer, toch veel belangstelling voor was.

alkmaarsecourant16011930
Alkmaarse Courant van 16 januari 1930

Met genoegen kan het corps terugkijken naar de eerste juli 1930, toen de burgemeester, tevens erevoorzitter van Eensgezindheid zijn zilveren jubileum als burgemeester vierde. Het was wel een dag van inspanning, want het was die dag verschrikkelijk warm.

Schager Courant 3 juli 1930

1931 Ondanks economische crisis heeft Eensgezindheid niets te klagen

In 1931 nam het corps onder leiding van de directeur de heer Meijns deel aan concoursen te Schoorl en te Wormerveer waarbij eerste prijzen in de 2e afdeling werden weggehaald.

alkmaarsecourant14071931.jpg
Alkmaarse Courant 14 juli 1931

Sommigen  zullen misschien nog wel weten dat de tijd omstreeks 1930-1931 een slechte tijd was. Toch ondanks dit mocht Eensgezindheid niet klagen, er was zelfs een voordelig saldo, waar toen geen bedrijf op kon bogen.

Alkmaarsecourant03071931
Alkmaarse Courant van 7 juli 1931

Ook werd in 1931 als repetitielokaal het gebouw “Kunst en Sport” (later ASTA theater/bioscoop) in gebruik genomen waarbij de repetities op woensdagavond werden gehouden.

alkmaarsecourant19081931
Alkmaarse Courant van 19 augustus 1931

Dankzij de inzamelactie had de vereniging in 1931 de beschikking over 29 muziekinstrumenten. Aan muziekstukken had met 65 grote muziekstukken en 25 marsen, een respectabel aantal voor die tijd.

1932 De heer Jac. Beemster wordt vice voorzitter

In 1932 bedankte de heer Veldkamp als voorzitter en werd zijn plaats ingenomen door A. Groot. Hij hield het niet lang uit want in hetzelfde jaar legde hij al zijn functie neer.

Alkmaarse Courant 4 december 1932

De heer Jac. Beemster heeft zich kennelijk in 1932 bij Eensgezind­heid aangesloten aangezien in de notulen van de vergadering van 28 januari 1932 zijn naam gemeld wordt. Bij de verkiezing van een voorzitter worden  2 stemmen op de heer Beemster uitgebracht. Hij wordt tot vice voorzitter gekozen.  Later dat jaar werd hij de opvolger van A. Groot.

1933 Heiloo bouwt dankzij de heer Bruul een muzieknis

In de bestuursvergadering van 5 januari 1933 wordt besloten een groot Nationaal concours te houden in Heiloo. Toen bestond Eensgezindheid 35 jaar. 49 corpsen gaven zich hiervoor op met als gevolg dat er 15 corpsen moesten worden afgeschreven.  Een groot succes dus. Dit concours was ook de aanleiding tot het bouwen van een muzieknis in het muziekpark te Heiloo, gelijk als de muzieknis in Alkmaar.

alkmaarsecourant04071933
Advertentie uit de Alkmaarse Courant van 4 juli 1933 over de feestelijke ingebruikneming van de muzieknis

 

alkmaarsecourant07071933
Nieuws uit de Alkmaarse Courant van 7 juli 1933
over de feestelijke ingebruikname van de muzieknis
Concertprogramma Eensgezindheid 1933
Concertprogramma uit 1933

 1934 Jong Eensgezindheid wordt opgericht

In 1934 werd een jeugdcorps opgericht. De toenmalige notulist hoopte dat het koor mocht bloeien en groeien opdat dan naderhand goede muzikanten voor het grote koor zouden uitkomen. De vereniging telde in deze periode 34 werkende leden en 3 leerlingen.

In de vergadering van 26 januari 1934 stelde de heer Klaver voor om met diegenen die ernstig door de werkloosheid werden gedupeerd een regeling te treffen.

Alkmaarse Courant 20 september 1934

De heer Koning bekritiseerde een euvel, namelijk de te late aanvang van de repetities. Deze begint om 8.00 uur en niet om 8.15 uur aldus de heer Koning.

Het jaarverslag verteld ons dat Eensgezindheid zich dit jaar in bloei mag verheugen. Eensgezindheid is iets teruggelopen in leden, maar tegenover dit staat Jong Eensgezindheid met 28 leerlingen.

alkmaarsecourant10081934
Bericht uit de Alkmaarse Courant van 10 augustus 1934
over de huldiging van Albert Meijns

Op 28 augustus 1934 heeft het corps zijn directeur de heer Meijns met zijn jubileum gehuldigd. Met een rondrit door het dorp en een kernachtige toespraak door de heer Bruul werd hij toegesproken. Als blijk van waardering werd hem een zilveren vulpen en vulpotlood aangeboden.

Om nog even terug te komen op het Jeugdcorps van toen, zij gingen op concours naar Halfweg en het mocht hen gelukken een 1e prijs met 300 punten weg te halen.

Zoals het overal gaat, gebeurde het bij Eensgezindheid ook: Cornegor, Nierop, De Louw, Kruger en Compas moesten zij missen, doch daar stond tegenover dat O. de Ruiter en C. van Meene zich aanmelden.

In deze tijd bespeuren we steeds een opgewekte toon in de jaarverslagen. De onderlinge verhouding is goed en het voortdurend omhoog gaan van de vereniging geeft reden tot optimisme.

1935 Optreden bij opening nieuwe Kanaal- en Zeeweg in Heiloo

Tijdens de uitvoering van 20 februari 1935 bood de heer Witbrink Jong Eensgezindheid een vaandel aan. Op 5 mei 1935 ging het corps naar Heemstede te concoursen. Niet minder dan 4 prijzen waren het loon voor hard en trouw repe­teren. De heer Jn. Smit wordt ook geroemd. De heer Bruul richtte het woord tot hem en bood hem een bloemenmand aan als dank voor het vele goede werk wat hij voor Eensgezindheid had gedaan, namelijk de repetities leiden van onderling repeteren.

Eensgeizndheid Muzieknis Heiloo 1935
Alkmaarse Courant van 28 juli 1935
met nieuws over Eensgezindheid
Eensgezindheid1935
Eensgezindheid1935namen
e4cbd039-5541-ad69-c1d9-a9bff82dd99b

In 1935 werd door Eensgezindheid de opening van de nieuwe Kanaal- en Zeeweg in Heiloo met muziek opgeluisterd. In de Alkmaarse Courant van 23 juli 1935 lezen we dat er een lange stoet van automobielen over de nieuwe Kanaalweg reed waar ook Eensgezindheid stond opgesteld.

Nadat de commissaris van de Koningin van Noord Holland Jonkheer Roel een schaar was aangeboden door het dochtertje van Raadslid dr. Blackborn, en deze daarmee het lint doorknipte, zette de muziek het Wilhelmus in.  Daarna volgde nog een mars.

alkmaarsecourant23juli1935

Alkmaarse Courant 23 juli 1935

1936 Op verschillende concoursen worden 1e prijzen behaald

Op 12 september 1936 werd ter gelegenheid van de verloving van Prinses Juliana een muzikale wandeling gemaakt door Heiloo.

alkmaarsecourant14091936
Alkmaarse Courant 14 september 1936

Ook lezen we dat in 1936 de heer Boot zich meldde als lid. Op 5 augustus werd het lid de heer Jac. Beemster een serenade gebracht, aangezien hij die dag in het huwelijk trad.

alkmaarsecourant06041936
Alkmaarse Courant 6 april 1936

We lezen verder dat Jong Eensgezindheid zeer actief was en op verschillende concoursen 1e prijzen behaalde. Ook lezen we dat het grote corps uitkomt in de afd. Uitmuntendheid en dat de wens er is om in het jubileumjaar 1938 uit te kunnen komen in de Ere afdeling.

Eensgezindheid 1936
Dirigent, bestuur en de leden van de jeugdafdeling van Eensgezindheid in 1936. Van links naar rechts en van beneden naar boven: Ton de Gier, Herman Scheffel, Ab. De Bree, Ab Boerma, G. Wilbrink, P. Modder, P. Holtes, dirigent Alb. Meijns, J. Groot, G. Koning, Wies Greeuw, (bij vaandel) S.B.. Boerma, Kees Kieft, A. Hogenstein, Jan Glas, Frans de Bree, Ali Groot, Nelie Groot, Nelie Klerk, Jan Hartog, Jan Koning, Jan Wilbrink, Anton Jensch, Atie Rem, Tiny Vellinga, Gerrit Blokker, Wim glas, Dirk Groot, Ali Vorst, Piet Muijs, Loek Holtes, Cor Vennik, Wim Haring en Cor Holtes

 

1937 Heiloo en Oudorp vieren feest wegens geannuleerde annexatie

In het Algemeen Handelsblad van 2 juli 1937 lezen we dat de door Alkmaar verlangde annexatie van Heiloo en Oudorp niet door gaat.

Alkmaarse Courant 2 augustus 1937

De heer Bruul die ook in de gemeenteraad zat vond dit een reden om de raadsleden na afloop van de vergadering feestelijk te onthalen met een serenade.

annexatie
Alkmaarse Courant 14 augustus 1937

1938 Muzikale hulde bij geboorte Prinses Beatrix

In 1938 werd bij de geboorte van Prinses Beatrix door Eensgezindheid in het dorp muziek gemaakt.

Op een concours van de bond te Wieringen werd een zeer goede prestatie geleverd in de afd. Uitmuntendheid. Men behaalde een eerste prijs met 378 punten. De jeugd behaalde in Oostzaan eveneens een eerste prijs met 348 punten. Het grote corps telde in 1938 34 leden en het kleine corps 12 leden.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum organiseerde Eensgezind­heid in 1938 een concours. De jury bestond uit de heren Zenderland en Flipse. De 2e concoursdag viel letterlijk en figuurlijk in het water. Hoewel des Zaterdags nog goed weer, des nachts waren enige regenbuitjes, hoe later het werd hoe harder kletterde de regen neer. `s Morgens al eens uit het raam gekeken, doch waar je ook tuurde en hoe je ook mopperde het was en bleef regenen. Tegen dat de marswedstrijd zou beginnen begaf het corps zich naar de plaats van bestemming, maar nog steeds onder de stromende regen. Bestuur en leden floten een deuntje echter niet van vrolijkheid. Het was dan ook kunstenaarswerk om de corpsen bij elkaar te krijgen, maar het lukte wonderwel en iedereen was op tijd klaar om aan de middagwedstrijd te beginnen. Aldus lezen we in het jaarverslag van die tijd.

alkmaarsecourant 12041938
Bericht uit de Alkmaarse Courant van 12 april 1938 over het op handen zijnde Nationaal Muziekconcours te Heiloo
Eensgzindheid Nationaal Concours 1938
Affiche van het Nationaal Concours te Heiloo in 1938

FILMFRAGMENT EENSGEZINDHEID TIJDENS INTOCHT ‘OUDEN VAN DAGEN’ 1938

Onderstaand filmfragment geeft zeer exclusieve beelden uit het jaar 1938. In deze unieke kleurenfilm is de dagtocht van de Ouden van Dagen van Heiloo te zien die per automobiel naar Noordwijk v.v. reden en vervolgens in Heiloo weer feestelijk werden onthaald met muziek van de fanfarecorpsen van Eensgezindheid en Sint Caecilia.

1939 Oorlogsdreiging blijft Eensgezindheid niet bespaard

In de vergadering van 19 januari 1939 wordt de heer Haring benoemd. als muziekcommissaris. Deze man heeft veel voor de vereniging heeft gedaan. Elke repetitie de stoelen klaar zetten, allerlei klus­jes opknappen enz.

Het jaar 1939 was wat betreft het wereldgebeuren een jaar van spanning en rumoer maar Eensgezindheid had weer een goed jaar en ging zo z’n gewone gangetje.

Alkmaarse Courant 26 januari 1939

We zeiden al dat het jaar 1939 er één was van oorlogsdreiging en daarom bleef het ook Eensgezindheid niet gespaard. De Heren De Haas en Spaans moes­ten de verdediging van het Vaderland op zich nemen. Ook lezen we in de jaarver­slagen herhaaldelijk dat de directeur geroemd wordt om zijn muzikale gaven en dat hij zich geheel geeft om het corps omhoog te stuwen.

overlijdensbericht a.j.c. mg 1939
Overlijdensbericht uit 1939 van A.J.C. Maas Geesteranus

De periode 1940 – 1945

1940 Ondanks oorlog worden repetities toch weer opgestart

Het dagelijks bestuur uit die tijd bestaat uit voorzitter de heer Jac. Beemster, secretaris de heer Groenland en penningmeester de heer P. Modder.

In 1940 werd gezamenlijk geconcerteerd met Concordia uit Oostzaan. Dit concert waaraan een 70 tal muzikanten deelnamen is een prachtig concert gewor­den. Van de zijde van het publiek had er wel meer belangstelling kunnen zijn, maar dat doet toch niets af aan de muzikale prestaties.

alkmaarsecourant22071940
Bericht uit de Alkmaarse courant van 22 juli 1940.

In 1940 werd Nederland in de oorlogsstrijd betrokken en er kwamen onzekere dagen. Eensgezindheid besloot om een paar repetities over te slaan en dan wanneer het maar enigszins kon weer beginnen. Na een drietal weken besloot de directeur de stok maar weer op te nemen en werd met goede moed begonnen. De heren Spaans en De Haas die in dienst van het land hadden gestaan kwamen ook weer terug.

1941 Eensgezindheid en St. Caecilia brengen nieuwe burgemeester van Heiloo een serenade

Dit jaar werd ook weer een concours gehouden en wel op 22 en 25 mei. Eensgezind­heid organiseerde dit concours omdat de Westfriesche Bond van Harmonie en Fanfarecorpsen het  in verband met de onzekere tijd niet aandurfde.

In de  Schager Courant van 20 januari 1941 is te lezen dat het inderdaad door de omstandigheden erg lastig was on een dergelijk concours te organiseren.  Er waren slechts 18 corpsen die meededen. Maar door de wilskracht van bestuur en leden slaagde men er toch in dit concours in het mooie muziekpark te houden, wat gratis door B. en W. was afgestaan.

44815dd2-8a1a-ae63-dfd9-74cf297c70c5

De Jury welke bestond uit de heren Boedijn, Hasebroek en Kerkhoff was niet zo geweldig zo is te lezen. Een jury met zulke fantastische uitspraken was niet capabel, men raadde meer dan men jureerde.

Alkmaarse Courant 26 maart 1941

Op 14 juli 1941 werd met het muziekcorps St. Caecilia een serenade gebracht aan de nieuwe Burgemeester Bos, welke als zodanig werd geïnstalleerd. In de Alkmaarse Courant van 16 juli 1941 werd hier een uitgebreid verslag van geschreven.

AlkmaarseCourant16071941
Alkmaarse Courant 16 juli 1941

1942 Eensgezindheid gaat voor het eerst op concours in superieure afdeling

In 1942 waren twee jongens van Eensgezindheid genoodzaakt elders te gaan werken, maar het blijkt dat Eensgezindheid deze mannen niet was vergeten. Aan de heren Haring en Abbenes werd tenminste met St. Nicolaas een surprise ge­zonden, welke door hen op hoge prijs gesteld werd.

Dagblad voor Noord Holland 12 juni 1942

Op 19 augustus werd met medewerking van het revueorkest De Groentjes een concert gegeven in het Muziekpark te Heiloo. Dit concert moest echter wegens de regen worden gestaakt. Doch de burgerij verzocht om een herhaling van dit concert, waaraan door beide verenigingen gehoor werd gegeven, zodat op 13 septem­ber wederom een concert plaats had.

12 juli 1942 was een bijzondere dag. Op die dag ging Eensgezind­heid te concoursen naar Koog aan de Zaan en voor het eerst in de Superieure afdeling. Men presteerde goed om een 2e prijs te behalen.

alkmaarsecourant12011942
Alkmaarse Courant 12 januari 1942

Over de oorlog staat het volgende in het jaarverslag van 1942: “Het ziet er vol­gens mij nog zeer duister uit in 1943, wat betreft de wereldgeschiedenis, maar één ding hoop ik, dat we vast zullen houden, wat we met zoveel ijver hebben op­gebouwd, opdat ons mooie culturele werk, waar wij trots op kunnen zijn niet ver­loren zal gaan”.

 
1943 De heer Bruul wordt weer bestuurslid van de vereniging

De heer Bruul heeft veel gedaan aan de opbouw van de vereniging. In 1943 is hij weer bestuurslid van Eensgezindheid waar hij vele jaren eerder ook bestuurslid van was. Zijn bekendheid met het leven van muziekverenigingen heeft hij gekregen van de West-Friese Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen, van welke bond hij later voorzitter werd, en van deze kennis profiteerde Eensgezindheid mee.  Zo werden met zijn adviezen de grote nationale concoursen in 1933 en 1938 door Eensgezindheid georganiseerd.

Dagblad voor Noord Holland 7 september 1943

Ook aan het jubileumconcours werkte hij mee en hielp hij mee aan het stichten van de muzieknis die in 1933 werd gebouwd in het muziekpark. Maar ook voor de voetbalverenigingen in Heiloo heeft hij veel gedaan. Zo klopten jonge mensen die in in 1946 een voetbalclub wilde oprichten bij hem aan en richtte hij de voetbalclub “De Foresters” op.

1944 Eensgezindheid start met een eigen symfonieorkest

Op 24 maart 1944 werd aan de penningmeester de heer P. Modder een serenade gebracht in verband met zijn 25 jarig ambtsjubileum. Dit moest vroeg geschieden omdat in die tijd de verplichting door de bezetter was ge­steld om vóór acht uur weer onder dak te zijn. In 1944 ook weer een gouden echtpaar en wel het echtpaar Leusink, of meer bekend in de Holleweg als Opa en Opoe. Doch voor deze serenade moest eerst nog wat gebeuren, daar dit door de overheid was verboden. Doch enige buren van genoemd echtpaar waren er stoutmoedig op uitgetrokken om voor deze keer ontheffing te krijgen. En waarlijk dit gelukte hen, maar hier moet bij gezegd worden het waren dames die dit verzoek deden en daar hadden de hogere heren zeker ontzag voor. Dus door de stoutmoedige poging van de dames was het gelukt dit echtpaar een serenade te brengen.

Dagblad voor Noord Holland 6 januari 1944

In 1944 werd er niet meer in het gebouw Kunst en Sport gerepeteerd, maar in een timmermanswerkplaats. Later moest dit repeteren worden gestaakt aangezien er geen reisgelegenheid voor de directeur meer bestond. Nog later kon er in het geheel niets meer doorgaan wegens de verlichting die ook niet meer was.

alkmaarsecourant12081944
Bericht uit de Alkmaarse Courant van 12 augustus 1944 over de oprichting van het Heilooër Symphonie Orkest

Een lichtpuntje was het feit dat de wens van directeur Meijns om een symfonie orkest op te richten in vervulling ging. Het bestuur belegde een vergadering tezamen met de heer Koel in Café Hoebe, waar in principe besloten werd een symfonie orkest op te richten. Na enig overleg werd er voor dit orkest een apart bestuur benoemd. Dit jaar werd de eerste en, door de verslechtende toestand in Heiloo, tevens laatste repetitie gehouden met een 14 tal leden.  Men hoopte dat dit bijzondere lichtpuntje in 1945 tot een groot licht zou uitgroeien.

 

1945 Bevrijdingsfeesten brengen Eensgezindheid weer tot leven

De wens van de toenmalige secretaris dat in 1945  weer begonnen zou kunnen worden met de opbouw van de vereniging is waarheid geworden. Dit jaar is dan eindelijk de zo lang begeerde vrede voor het land gekomen en was men weer van het juk bevrijd dat 5  jaar lang had gedrukt. Dat dit reden gaf tot feestvieren laat zich begrijpen en er is dan ook aardig feestgevierd in Heiloo.

Op 22 april 1945 begonnen de repetities weer en wel in de fabriek van de heer Jb. Speur aan de Westerweg. Op 22 mei werd er bij een voetbalwedstrijd bij H.S.V opgetreden met enkele marsen.

De Vrije Alkmaarder 11 mei 1945

Op 6 juni kon weer in het gebouw Kunst en Sport gerepe­teerd worden. In de maand augustus werd er bijna elke avond muziek gemaakt voor de buurtverenigingen die de ene optocht na de andere optocht organiseerden.

Bericht uit het Nieuw Noordhollandsch Dagblad van 26 mei 1945

Op 26 september is het symfonieorkest begonnen met de repetities in Café Rozing. Ook werden er in september van dit jaar circulaires rondgestuurd tot het inzamelen van gelden waarvan de opbrengt fl. 1837,- bedroeg. De heer Groenland die jaren achtereen secretaris was geweest zag zich genoodzaakt in 1945 het laatste jaarverslag te maken en legde met enige weemoed het secretariaatschap neer. Hij werd als zodanig opgevolgd door de heer Jb.Groot.

De periode 1946 – 1959

1946 Eerste uitvoering symfonieorkest wordt tevens laatste uitvoering

Dit jaar wordt de mogelijkheid besproken om het symfonie orkest op eigen benen te laten staan, ook gezien de hoge kosten die met dit orkest gepaard gaan. De heer Koel gaat dit met de leden van het orkest bespreken.

Op 25 maart wordt er een gecombineerde bestuursvergadering gehouden in Café van de Kommer. Aan deze zijde werd aangeraden een aparte dirigent te benoemen voor het symfonieorkest, maar dat zou de financiële situatie van dit orkest niet ten goede komen. De voorzitter stelt daarom voor een regeling te treffen.  Ook wordt er besloten het bestuur van beide orkesten beter te regelen zodat er niet naast elkaar maar met elkaar wordt beslist over de aangelegenheden van beide orkesten.

devrijealkmaarder27041946
Oproep voor de afdeling Symphonie uit De Vrije Alkmaarder 27 april 1946

In de notulen van de jaarvergadering van 1 maart 1946 lezen we echter dat er een brief van Albert Meijns wordt behandeld waarin hij in overweging geeft een andere directeur te benoemen voor dit orkest en waarin hij beslist bedankt als dirigent voor dit orkest.

alkmaarsecourant1946
Bericht uit de Alkmaarse Courant uit 1946 over (waarschijnlijk) de eerste en tevens laatste uitvoering van het symfonie-orkest ‘”Eensgezindheid” .

Het symfonieorkest geeft op 3 november 1946 een eerste uitvoering. Het is jammer genoeg bij dit ene concert gebleven, want na dit concert werd de symfonie opgeheven, althans voor Heiloo. Voor Eensgezindheid was deze goed bedoelde actie voor het muziekleven in Heiloo een strop geweest, niet alleen geldelijk maar ook geestelijk, want door dit gebeuren is er een verwijdering ontstaan bij sommige leden.

1947 Burgemeester Kalff wordt met defilé van de trein gehaald

Het schijnt dat omstreeks 1947 de heer P. Greeuw zich had aangeslo­ten bij Eensgezindheid, we lezen zijn naam als aanwezige bij de vergadering van 1 maart 1946. En inderdaad wordt hij in deze vergadering tot voorzitter gekozen. In het jaar 1947 wordt de heer D. Boot secretaris.

Op 17 mei 1947 werd de nieuwe burgemeester de heer Kalff met muziek van de trein gehaald en werd er een defilé van de plaatselijke verenigingen gehouden.

Grote successen werden behaald op een concours te Diemen, waar Eensgezindheid met maar liefst 4 prijzen naar huis ging.

De Zaanlander 24 november 1947

Op 3 december 1947 kwam St. Nicolaas met zijn knecht op de repetitie. De directeur, de heer Meijns werd tot ridder benoemd in de orde van de taai taai, onder grote vreugde werd hem door St. Nicolaas dit ereteken op de borst gespeld.

In 1947 verscheen er  ook weer een duister moment, daar directeur Meijns ziek werd en naar het ziekenhuis moest voor een ernstige operatie. Dit had een deprimerende uitwerking op het corps. De repetities werden minder bezocht en de prestaties werden minder. Juist toen was men ook begonnen met een nieuw experiment: een uitvoering tezamen met een dansgroep.

devrijealkmaarder 15041947
Bericht uit de Vrije Alkmaarder van 15 april 1947 waarin over het “herstel” van directeur Meijns

Meijns werd gelukkig beter en kwam terug hoewel hij zittend de repetities leidde. Toch ging dit niet goed,  want op de dag van de uitvoering stuurde Meijns een bericht van verhindering. Allen voelde wat dit betekende. De uitvoering ging toch door, het publiek stelde het concert op prijs, maar iedereen was blij toen het achter de rug was!

De vrijealkmaarder-01071947
Bericht uit De Vrije Alkmaarder van 1 juli 1947

 1948 Eensgezindheid veroverd op het concours een Koninklijke Medaille

De secretaris de heer Boot schrijft in zijn jaarverslag van 1948 dat dit het beste jaar geweest is in het 50 jarig bestaan van Eensgezindheid.

Alkmaarse Courant 21 juni 1948

Op 18 januari 1948 kwam het droeve bericht dat het bestuurslid de heer Bruul die vele jaren lid en bestuurslid was geweest, was overleden. Hij werd tijdens het bezoek aan een handbalwedstrijd bij zijn sportvereniging De Foresters getroffen door een plotselinge hartverlamming. Het gehele gemeentebestuur, alle ambtenaren van Heiloo, De Foresters, Eensgezindheid, IJsbaan Heiloo, HSV, de Harmonie uit Wieringen en velen anderen waren aanwezig bij zijn begrafenis.

Alkmaarse Courant 22 januari 1948

Op een concours te Schoorl werden weer grote successen geboekt. Met 4 prijzen toog men huiswaarts. In Aalsmeer, ook weer een concours met successen, werd in de Superieure afdeling opgetreden.

devrijealkmaarder10051948
Bericht uit de Vrije Alkmaarder van 10 mei 1948

Op 19 juni 1948 is er een voetbalwedstrijd gehouden tussen de veteranen van de Foresters en een elftal van Eensgezindheid. Dit is de enige nederlaag die Eensgezindheid in dit jaar leed. De rust ging met blanco score in, doch na de rust wisten de veteranen twee maal het doel te vinden, zodat Eensgezindheid roemloos ten onder ging.

De Vrije Alkmaarder 23 juni 1948

Inmiddels naderde de datum van het jubileumconcours met rasse schreden. Zondag 27 juni, de concoursdag, was het slecht weer en het plensde van de lucht. Later werd het droog en was er een behoorlijke belangstelling te constateren.

Alle namen van de werkende leden van Eensgezindheid staan beschreven in de officiële feestgids van het Jubileumconcours voor Harmonie- en fanfarecorpsen op 27 juni en 3 en 4 juli 1948

De organisatie bleek tot in de puntjes te kloppen. Een Haags Blindencorps was ook onder de deelnemers en het was interessant te zien hoe deze mensen zonder lessenaar en muziek toch tot een eerste prijs wisten te krijgen.

De Vrije Alkmaarder 28 juni 1948

Later in het jaar werd in Assendelft ook prijzen behaald in de Superieure afdeling.

devrijealkmaarder23061948
Advertentie uit De Vrije Alkmaarder van 23 juni 1948

Op 19 oktober 1948, de dag dat Eensgezindheid dus precies 50 jaar be­stond,  werd in de Oude Herberg receptie gehouden. Op deze gelegenheid werd de heer G. Koning gehuldigd met zijn 50 jarig lidmaat­schap. Op 6 november was er een feestavond voor de leden met hunne dames. In dit jaar bedankten 9 leden voor Eensgezindheid, wegens studieredenen, vertrek naar elders en onbekende redenen. Bij deze bedanken lezen we ook de naam van mevr. Bood-Greeuw.

Eensgezindheid concours1948
Alkmaarse Courant uit 1948 over het zeer geslaagde concours te Heiloo

In 1948 telde de vereniging 50 leden, waarvan 44 werkende leden en 1 leerling. Daarnaast waren er 318 donateurs. Het aantal behaalde prijzen was zo groot dat 1 vaandel veel te klein was om alles aan op te hangen.

Eensgezindheid 1948
Eensgezindheid op het Schoolplein Nicolaas Beetsschool bij de huizen op de Holleweg in 1948. Op de foto zien we bovenste rij v.l.n.r. Ben Boots (1e piston), ?????, Gé van den Brink (2e trombone), Hendrik van den Brink (1e trombone), Henk Bosma (1e trombone), Joop Bosma (2e trombone), S.B. Boerma (vaandrig), A. Beemster (tenorsaxofoon), C. Broekman (tenorsaxofoon), ?????, Maarten Beemster (1e tuba), Ewald Rus (bugel). Tweede rij v.l.n.r. C. Vennik (1e piston), A. Vennik (pauken), Ot de Ruiter (contrabas), Jac. Beemster (esbas), Jaap Groot (besbas), Flip Hout (piston), A. Visser (1e bugel), Cees Fijma (waldhoorn), Wies Greeuw (solo bugel), Anton Jensch (1e bugel), Gerard Renssen (solo bugel), Klaas Komen (sopraansaxofoon), Dirk Zeegers (sopraansaxofoon), Jan Koning (sopraansaxofoon), T. Bok (sopraansaxofoon), Thijs Groot (1e trompet), Modder broer van Piet (althoorn), Rie Greeuw (mars- tamboer), Jan Haring (algemeen assistent, grote trom), Maarten Hoogenstein (mars-tamboer)

1949 Een rustig jaar met een zilveren huwelijksfeest

10 juli 1949 was de dag dat de toenmalige voorzitter de heer P. Greeuw zijn zilveren huwelijksfeest vierde. Eensgezindheid bracht die middag een bezoek aan het repetitielokaal waar de feestelijkheden plaatsvonden. Er wer­den toen enige nummertjes ten beste gegeven.

Alkmaarse Courant 3 december 1949

1950 Directeur Meijns lijdt onder slecht animo der leden

Op 11 februari hield het orkest haar jaarlijkse donateursconcert onder in de Rustende Jager voor een stampvolle zaal. De jeugdleden onder leiding van Jac Beemster lieten deze avond van zich horen. In de jaarvergadering kwam de heer Modder met een mededeling dat hij in verband met gezondheidsredenen wilde bedanken. De heer Greeuw wist dit gevaar echter te keren. De heer A. Vennik stelde nog voor te ruilen. Dus Vennik op de bariton en Modder op pauken. In 1950 ondervindt het corps dagen van spanning vóór het concours te Ermelo.

deelnemerskaart1950
Deelnemerskaart Nationaal Concours te Ermelo van G. Koning

Brieven van de heer Meijns geschreven aan het corps over bedanken, over slecht bezochte repetities, optreden voortaan in een lagere afdeling enz. Het heeft er even nog naar uitgezien dat de heer Jac. Beemster in plaats van de heer Meijns op het concours te Ermelo de dirigeerstok zou zwaaien. Het is zover gelukkig niet gekomen.

Nieuw Noordhollandsch Dagblad 8 augustus 1950

Het euvel waar Eensgezindheid in deze jaren zeer aan leed was wel de animo om op straat op te treden, we lezen herhaaldelijk dat een optreden moest worden afgelast in verband met de slechte opkomst. Het was dan ook geen gezicht meer. Die kwam met een geruite pet, aan ander met een klotje, een derde met bretels om, een vierde in een leren rijbroek enz. enz.

Alkmaarse Courant 8 juni 1950

In 1950 zijn er al pogingen in het werk gesteld om een tamboercorps op te richten, de heer B. Snelten heeft hieraan in ieder geval zijn beste krach­ten gewijd. Dit is echter weer in de benen gezakt.

Eensgezindheid donateursavond 1950
Alkmaarse Courant uit 1950 over de geslaagde donateursavond

1951 Eensgezindheid treedt op voor VARA microfoon

De jaarvergadering van 22 januari 1951 zal de heer Jac. Beemster wel niet gauw vergeten. In verband met het vele werk wat hij voor de vereniging in het afgelopen jaar had gedaan werd hij, hoewel voorzitter Greeuw hem zeide “wij zijn niet gul met geven”, verrast met een tulband en twee dozen sigaren.

In de notulen van de vergadering van 28 mei 1951 lezen we dat de secretaris de heer Boot zijn misnoegen uitspreekt over de late aanvang der repetities. Deze beginnen om 20.00 uur en niet om 20.15 uur. In 1951 is de financiële toestand zo slecht geworden dat de penningmeester fl. 200,- te kort komt en van particulieren reeds geleend heeft.

In de pauze van het donateursconcert van 3 maart 1951 gaf de heer Bosloper van Excelsior een nummertje weg op de xylofoon. Op 24 juni 1951 werd het corps door heel Nederland beluisterd. Men had namelijk een uitnodiging ontvangen om op te treden voor de VARA- microfoon.

In de vijftiger jaren speelde Eensgezindheid in de Superieure afdeling en had 48 leden. De prijzenkast werd voller en voller. In 1951 organiseerde de feestvierende Eensgezindheid een concours te Heiloo. Speciale gast was de fanfare St. Joseph uit Pey. Na een hartelijke begroeting op het station, gaf de fanfare St. Joseph op zaterdag 30 juni 1951 onder leiding van Jan Cuypers een avondconcert in het gemeentelijk Muziekpark te Heiloo.

Na een overnachting bij de gastgezinnen werd de volgende dag, de eigenlijke concoursdag, begonnen met een bezoek aan Bergen aan Zee. Na terugkomst werd in de zaal van De Rustende Jager een mars geblazen. Vol spanning wachtte de fanfare op het concoursterrein op haar beurt. Eindelijk kon men plaats nemen in de muzieknis, waar men al een beetje vertrouwd mee was. De fanfare musiceerde zo vol overgave, dat het verplichte nummer een hoogstaande uitvoering kreeg. Het gekozen nummer Fra Diavolo van Auber sloeg nog meer in.

Hoopvol wachtte men de uitslag af. Ze behaalde de 1e prijs met lof der jury en 460 punten. Zoals later bleek niet alleen het hoogste aantal punten van de dag, maar van het hele concours. Wél behaalde de harmonie Ons Genoegen uit Wormerveer onder leiding van de bekende componist-dirigent Albert Meijns 455 punten met lof der jury in de superieure afdeling.

In 1951 werd ook de burgemeester J. Kalff ingehaald en vond er een defilé van verenigingen plaats. In hetzelfde jaar ging Eensgezindheid naar het concours in de Korenbeurs te Alkmaar ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van muziekvereniging Excelsior. Eensgezindheid kwam uit in de Superieure afdeling en pikte weer de eerste prijs in. Op 21 oktober behaalden de Heren A. Jensch en G. Blom hun A diploma. De slechte financiële toestand in dit jaar is weer een beetje opgevijzeld, Het concours had een batig saldo van ongeveer fl.100,– opgeleverd terwijl een straatcollecte nog eens fl. 730,– had opgebracht.

Het in de wintermaanden op straat optreden had ook een gebrek, namelijk de verlichting. Nu hadden de heren Snelten en De Ruiter een prachtige ver­lichting gemaakt, welke voldeed in die zin dat de leden na een mars als negers waren thuisgekomen, zodat dit ook weer van de baan was. Eensgezindheid was deze jaren ook een supportersvereniging rijk. Deze supporters welke geheel uit dames bestonden hadden als eerste prestatie reeds voor mars-tasjes gezorgd.

Op 23 januari was Eensgezindheid’s onmisbare medewerker Jan Haring 71 jaar geworden en ter gelegenheid hiervan was hem een taart aangeboden.

Een tijdsbeeld uit 1951:

GEZAG en GEDRAG

Bron: www.deforesters.nl (Dick Hommes)

Het is april 1951. In de schouwburgzaal van café ‘de Rustende Jager’ zingen honderden Foresters- leden een lied ter ere van het 5-jarig bestaan:

Fi-fa-fu-foresters, zet je beste beentje voor,
fi-fa-fu-foresters, zingt de hele lijn in koor,
en gaat de fluit … vooruit! Dan slaan wij ons er doorheen: goal!,
fi-fa-fu-foresters, betere club is er niet één!

Na afloop van de Revue, geheel verzorgd door eigen leden, gaat iedereen naar het café-gedeelte. De broers Jaap en Montes Kossen, steeds vergezeld door Joop en Maarten Schermerts, zitten zoals gewoonlijk aan de stamtafel en laten het gerstenat, aangevoerd door de obers Dirk en Bram, soepel door de dorstige kelen vloeien.

In de schouwburgzaal zijn inmiddels de stoelen aan de kant gezet en wordt er lustig gedanst. Het is druk deze zaterdagavond. Iedereen is er, want van Televisie heeft nog niemand weet. Het zal tot 1954 duren voordat er in dezelfde zaal getuurd kan worden naar een piepklein zwart-wit- scherm, waarop de wedstrijd van West-Duitsland met de befaamde Helmut Rahn tegen het Hongarije van de legendarische Ferenc Puskas wordt gespeeld.

Heiloo is dan nog verdeeld in twee aparte werelden: de ‘Roomschen’ en de Protestanten, zoals alle niet-katholieken worden genoemd, al bevat die laatste groep o.a. atheïsten en communisten. En iedereen is arm. Maar toch is er een groot verschil tussen het gewone volk (99%) en de dignitarissen die het gezag vertegenwoordigen.

Burgemeester Kalf wordt zelfs buiten het gemeentehuis aangetroffen met de ambtsketen om zijn nek om toch maar goed te laten zien dat alleen hij de baas is in dit forensendorp. Pet en hoed worden afgenomen voor de Heren huisdokters Van Hoolwerff, Jansen, Van Driel en Hoekstra. Zij hebben een hoog aanzien, evenals de Eerwaarden Meneer Pastoor en de Dominee. De veldwachters Waterdrinker en Schut worden zoveel mogelijk ontlopen, want voor een niet goed functionerend fietsachterlicht moet je al op het bureau verschijnen voor een reprimande … Daarom ook steekt de oude ‘Platte’ Cor Schoen steeds heel zorgvuldig het carbid in zijn voorlamp aan voordat hij met de fiets op weg gaat naar het Forestersveld aan de Rijksstraatweg. Voorzitter is de heer Willem Bruul, in het dagelijks leven Gemeente-secretaris van Heiloo.

Alle bovengenoemde heren (de vrouwen-emancipatie is nog niet helemaal doorgedrongen) vertegenwoordigen het gezag en genieten daardoor vanzelfsprekend volledig respect (lees: ontzag).

 

1952 Eensgezindheid krijgt haar eerste uniform

In 1952 hebben de damessupporters weer van zich doen spreken. Eensgezindheid ging geüniformeerd langs de weg. Een lichtblauw overhemd, een donkerblauwe das en dito schouderpouletten.

Toch kwam er in 1952 een omme­keer in de vereniging. De repetities werden slecht bezocht, de animo was er niet en op straat ging het ook niet best. Men leed aan een al­gemeen defaitisme en de muzikale prestaties gingen achteruit. Het bleek ook wel, want in Nieuwendam werd in de Superieure afdeling een 2e prijs behaald. Op 1 februari vond er een jaarvergadering plaats in het Witte Kruisgebouw met een matige belangstelling.

Op 13 februari werd er een serenade gegeven voor het echtpaar Dirks aan de Rechte Hondsbosselaan waar tevens de door de vereniging aangeschafte lampen werden getest. Deze voldeden prima zonder er zwart van te worden.  

Op 22 maart werd het Donateursconcert gegeven in de Rustende Jager voor een volle zaal, echter met een matige muzikale prestatie. De verloting verliep succesvol en na afloop was er een toneelstukje door de leden en bal na. 

Er werd dit jaar medewerking verleend aan het bloemencorso dat werd georganiseerd door de VVV te Limmen. De vereniging ging dit jaar ook op concours en behaalde in de superieure afdeling de 2e prijs met 333 punten. Verder werd er ook nog een mars gelopen met marsmuziek richting het Forestersveld waar een groot pinkstervuur werd ontstoken.

Op 8 november namen de heren M. Beemster, R. de Waard  en N. Beemster deel aan een solistenconcours te Wormer ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Eensgezindheid Wormer.

Op 3 december werd St. Nicolaas vanaf Nijenburg muzikaal begeleid tezamen met vele kinderen richting de Rustende Jager. Diezelfde avond was de Sint te midden van Eensgezindheid tijdens de repetitie om een gezamenlijk feest te vieren. Op 20 december was er weer een donateursconcert in de Rustende Jager.

1953 Het corps behaald in superieure afdeling 1e prijs met lof der jury

Jan Haring wordt in de vergadering van 26 januari 1953 tot eerste machinist benoemd, omdat hij de kachel in het repetitielokaal altijd op tijd wist aan te maken. In het jaar 1953 meent de heer Greeuw als voorzitter voor Eensgezindheid te moeten bedanken. Het is hem te zwaar en de gang van zaken gaat niet zo zoals het moet. Daarom wordt de heer A.H. Beemster tot voorzitter gekozen. De heer Th. Groot wordt in dit jaar bestuurslid.

In 1953 is de heer Jn. Smit na een afwezigheid van enige jaren weer lid geworden van Eensgezindheid. Het was wel zo dat het corps geüniformeerd kon optreden namelijk in een blauw overhemd maar toch meenden enkele leden bij een mars op straat hun jasje te moeten aanhouden.

Op een concours te Aalsmeer beleefde Eensgezindheid een hoogtepunt. Uitkomende in de Superieure afdeling behaalde zij een 1e prijs met lof der jury. 451 punten was hun deel. ‘s Avonds in de erewedstrijd weer een 1e prijs, waarbij aangetekend moet worden dat voor dit uitgevoerde werk slechts één week repeteren aan vooraf ging. En als verlengstukje op dit grote succes werd de heer Meijns gehuldigd. Hij werd op de repetitieavond met muziek van de trein gehaald, in een mooie auto gezet en zo ging Eensgezindheid met zijn dirigent naar het repetitielokaal alwaar de heer Meijns nog enkele cadeautjes werd aangeboden.

Op 9 augustus 1953 toog Eensgezindheid met haar supporters naar Hilversum om op te treden voor de VARA radio. Deze tocht was tot in de perfectie voorbereid! Ze maakte er een prachtige dag van. Een bezoek aan Anna’s hoeve, een bezoek aan het Muiderslot met bezichtiging en de avonduren werden doorgebracht op Schiphol. Zo ziet men wat het verenigingsleven heeft te bieden.

Het 55 jarig bestaan in dit jaar werd ook gevierd. In de Rustende Jager een feestavond voor de leden. Op deze avond werd de heer Meijns gehuldigd met zijn 25 jarig dirigentschap, welke datum al enige tijd achter de rug was. Verder waren er voordrachten en balmuziek. Voor de eerste maal trad de Heilooër Boskapel op, welke was gevormd uit leden van Eensgezindheid.

In dit jaar meldden de heren R. v.d. Pol en C. Ramaker Sr. zich als lid van de vereniging.

1954 De Heilooër Boskapel treedt op voor een AVRO auditie

De heer Jac. Beemster die jaren achtereen 2e dirigent van het corps was heeft in 1954 voor deze functie bedankt.

In de vergadering van 17 augustus 1954 heeft de secretaris de heer D. Boot bedankt als bestuurslid. Volgens de mededeling was de samenwerking in het bestuur prima doch kon zich niet verenigen met de mentaliteit van de leden. Het slechte repetitiebezoek, de slechte opkomst bij serenades bevredigde hem niet. En zodoende heeft hij voor het secretariaatschap bedankt.

Op 3 januari 1954 ging de Boskapel naar Alkmaar om op te treden voor de AVRO auditie. Het werd echter geen microfoon optreden. Ter gelegenheid van de feesten in Alkmaar, namelijk 700 jaar stad, werd er een mars gemaakt door de stad en ’s avonds werd er een concert gegeven op het Bolwerk.

Familie Meijns
De familie Meijns in 1954 .Van links naar rechts: W. Meijns, A. Meijns en W. Meijns

Op de jaarvergadering van 17 augustus wordt het schrijven van de heer Meijns behandeld waarin hij vraagt of de extra repetities die hij leidde betaald kunnen worden.

1955 Eensgezindheid beleeft dieptepunt en reorganiseert

In de vergadering van 13 januari 1955 neemt de heer Jac. Beemster zijn 2e dirigentschap weer aan. In dit jaar is de Boskapel ter ziele gegaan.

Bij de bestuursverkiezing stelt het gehele bestuur zich niet meer herkiesbaar behalve 1 lid en wel de heer Th. Groot. Omdat het op deze vergadering al laat is geworden wordt de vergadering verdaagt. De heer Greeuw doet het voorstel dat de heren Jac. Beemster en Th. Groot een commissie samenstellen die tot taak zal hebben een kandidatenlijst voor een te verkiezen bestuur te formeren en hiermee op de vervolgvergadering ter te tafel komen. We lezen verder dat de heer Jac. Beemster in de vervolgvergadering tot voorzitter wordt gekozen.

alkmaarsecourant18021955
Bericht uit de Alkmaarse Courant van 18 februari 1955

In 1955 is er een brief van de heer Meijns binnengekomen waarin hij jegens het slechte repetitiebezoek als dirigent bedankt.

In dit jaar is voor Eensgezindheid een kritiek jaar geweest omdat men met een agenda komt waarop het punt “liquidatie of reorganisatie der vereniging” voorkomt. Er is tegenwoordig zo’n grote verscheidenheid aan vrije tijdsbesteding zo­als sport, muziek en spel en niet te vergeten de studie bij de jongeren, dat er reeds diverse verenigingen onder gebukt gaan. Het repetitiebezoek en de animo is bij Eensgezindheid slecht.

De heer Meijns die zijn bedankje kennelijk intrekt neemt het woord en zegt dat hij de gang van zaken betreurt, maar Eensgezindheid is één der oudste verenigingen uit de omtrek. Hij betreurt de slappe houding van een aantal leden, maar stelt voor de handen ineen te slaan, want wat eenmaal weg is, is niet gauw meer opgebouwd. Aldus de heer Meijns. Men gaat tot stem­ming over, waaruit blijkt dat 3 leden voor liquidatie zijn en 21 leden voor reorganisatie. Vanwege de slechte financiële toestand lappen 14 leden elk 10 gulden als renteloos voorschot. En zo ontstaat een herboren Eensgezindheid.

Het ging weer wat beter, er werd, van verschillende zijden hulp geboden. De middenstandsvereniging kwam met 100 gulden en de plattelandsvrouwen brachten door middel van een bazaar f 950,– bijéén.

1956 Directeur Meijns start met nieuwe cursisten

In 1956 is er nog sprake van geweest te fuseren met onze zus­tervereniging St. Caecilia. Van gemeentewege was men hier zeer voorstander van. Ook Eensgezindheid was voorstander. Dit is echter niet doorgegaan.

In 1955/56 was de heer Meijns weer met een groep cursisten bezig. De heer Meijns vond het zelfs verantwoord met deze groep deel te nemen aan een muziekfeest te Middenmeer, hetgeen een groot succes werd.

uitkijkpost11051956.jpg
Uitkijkpost 11 mei 1956

Herhaaldelijk waren er plannen om de drumband her op te richten onder leiding van de Heren Snelten en Menkhorst. Deze plannen zijn echter niet geheel bewaarheid geworden.

Door het ledenverlies was het niet mo­gelijk om aan een concours deel te nemen.  Echter door de beschikking over een groot aantal jeugdleden zag de toekomst voor Eensgezind­heid er wel wat rooskleuriger uit.

1957 Eensgezindheid doet verzoek richting vooraanstaande burgers

Het jaar 1957 is voor de vereniging vrij gunstig verlopen. Het ledental steeg met 15 leden maar het aantal donateurs nam af met 15 personen, voornamelijk door overlijden en deels door bedanken respectievelijk verhuizen.

De activiteit in 1957 bestond hoofdzakelijk uit een optreden van het jeugdcorps “Jong Eensgezindheid” op een jaarlijks muziekfeest dat door de Unie georganiseerd plaats vond te Dordrecht. In 1957 begon de heer Meijns weer met een 12 tal cursisten, en we mogen dit belangrijke werk van de heer Meijns niet vergeten. Hij heeft het corps in deze jaren een grote dienst bewezen waardoor het voortbestaan van de vereniging verzekerd werd.

uitkijkpost16051957
Bericht uit de Uitkijkpost van 16 mei 1957
over de optredens in de muzieknis op zondag

In de jaarvergadering gehouden op 9 september 1957 wordt een schrijven van de dirigent uitvoerig besproken. Hij beklaagd zich daarin over de weinige belangstelling van het bestuur voor de cursus welke hij geeft tussen 17.00 en 18.00 uur en over de baldadigheid van de jongens welke zij bedrijven voor zijn komst. Hij vraagt of er niet iemand toezicht kan houden.

In de vergadering werd ook besloten om een nieuwe bugel en een nieuwe cornet aan te schaffen. De voorzitter geeft aan dat de vereniging in 1958 zestig jaar bestaat en dat dit op gedenkwaardige wijze herdacht zal moeten worden. De heer A. Vennik brengt in verband hiermee en plan naar voren wat bestaat uit het oprichten van een comité van vooraanstaande personen uit de gemeente Heiloo.

1958 Zestigjarig jubileum wordt groots gevierd in Rustende Jager

In januari 1958 werd er een Winterconcert gegeven in de Rustende Jager. Het hoogtepunt was wel de viering van het 60 jarig bestaan.

Op 18 oktober werd een receptie gehouden die door zeer veel personen bezocht is waaronder nog 3 oprichters de Heren G. Koning, C. Brouwer en Jb. Groot. De heer Harder was wegens ziekte verhinderd. Ook werd er een reünie gehouden van oud-leden welke georganiseerd werd door en comité van oud-leden waar onder O. de Ruiter en A. Visser. De zaal van “De Rustende Jager” was geheel bezet.

Vele felicitaties gingen vergezeld van een enveloppe met inhoud, terwijl er door een actiecomité, dat voor dit doel speciaal was opgericht uit de burgerij een aanzienlijke som geld was bijeengebracht, middels een verkoop van oliebollen, een amusementsfestival en dergelijke.

uitkijkpost17071958
Uitkijkpost 11 juli 1958

Het jubileumjaar werd besloten met het jaarlijkse muziekfeest van De Unie wat dit jaar ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in Heiloo werd gehouden.

532a498d-e971-3fb5-c240-8799da4f935a
Eensgezindheid marcheert hier op de Heerenweg/Van de Veldenstraat tijdens de intocht van bejaarden in Heiloo. Van voor naar achter en van links naar rechts: B. Snelten, P. Modder, J. Twist, H. Bosma, D. Groot, A. Beemster, Ramaker, N. Beemster, R. v.d. Pol, A. Jensch, D. Boot, Th. Groot, ?, Fl. Hout, A. Groot, ?, ?, ?, J. Koning, J. Hosmus en Jb. Beemster

In 1958 is er ook verandering van repetitielokaal. Het gebouw “Kunst en Sport” waar jarenlang werd gerepeteerd zou omgebouwd worden tot bioscoop (Asta theater). Eensgezindheid verhuisde toen naar het Evangelisatiegebouw aan de Kerkelaan.

asta
Het gebouw “Kunst en Sport” aan de Schoollaan dat in 1957 omgebouwd werd tot het Asta theater/bioscoop waardoor Eensgezindheid genoodzaakt was te verhuizen naar het evangelisatiegebouw (later de peuterschool) aan de Kerkelaan.

1959 De muzieknis van Heiloo behoort tot de verleden tijd

In 1959 deden de heren Ramaker en Maas hun intrede in het bestuur. Zo goed als het de laatste jaren ging zo slecht ging het weer in 1960. Het musiceren liet veel te wensen over, het ledental vertoonde een dalende lijn, waardoor het donateursconcert achterwege is gebleven. Niettemin werd besloten deel te nemen aan concours te Baarn. Het werd een tweede prijs in de 1e afdeling.

Het lid P.  Modder was dit jaar 40 jaar in dienst bij de gemeente Heiloo. Ter gelegenheid hiervan werd hij op 28 maart verrast met een serenade. Op 18 juni werd er een mars door de gemeente gemaakt met medewerking van het Padvinders Tamboerkorps. Dit werd op 25 september herhaald begeleid door fakkeldragers.

Op 28 november werd wederom medewerking verleend bij de intocht van St. Nicolaas. Het jaar werd besloten met het traditiegetrouw kerstliederen spelen bij het woningcomplex voor bejaarden in “De Oude Pastory”.

Het aantal leden bedroeg op 31 december 35 en het aantal donateurs 195.

uitkijkpost10121959
Bericht uit de Uitkijkpost van 10 december 1959
met treurig nieuws over de muzieknis

De periode 1960 – 1979

1960 Directeur Albert Meijns legt na 32 jaar zijn dirigeerstok neer

Het jaar 1960 was voor Eensgezindheid niet bepaald rooskleurig te noemen. Het musiceren liet veel te wensen over waardoor ook het donateursconcert achterwege is gebleven. Het ledental vertoonde een dalende lijn. Niettemin werd er besloten deel te nemen aan het concours in Baarn op Hemelvaartsdag. Het werd een tweede prijs in de 1e afdeling.

Op Bevrijdingsdag 5 mei verleende de vereniging haar medewerking door de festiviteiten muzikaal op te luisteren. Dit geschiedde in de nieuwe verplaatsbare gemeentelijke muziektent. Met “St. Caecilia” werd gezamenlijk de mars “Florida” gespeeld. Om het ledental op te voeren werd besloten een aantal oud leden uit te nodigen op een bespreking. Hoewel het resultaat niet overweldigend was mag het toch wel bevredigend worden genoemd. De heren D. Boot, G. Blom en A. Jensch benevens de heer en mevrouw Erich kwamen hun plaatsen weer innemen.

uitkijkpost22121960
Bericht uit de Uitkijkpost van 22 december 1960 over het afscheid van Albert Meijns

Een zeer ingrijpende verandering vond plaats door het feit dat de zeer gewaardeerde dirigent de heer A. Meijns op tachtigjarige leeftijd besloot om per 31 december 1960 de dirigeerstok neer te leggen, na 35 jaar alle up en downs met Eensgezindheid te hebben meegemaakt. De afscheidsavond werd gehouden in de Rustende Jager en mocht zich in grote belangstelling verheugen ook van oud leden. Waarderende woorden werden gesproken en aan de scheidende dirigent werd het ere-dirigentschap aangeboden. Meijns werd opgevolgd door de heer C. Ramaker.

1961 Cursisten krijgen les bij nieuw opleidingsinstituut

In de jaarvergadering van 16 februari 1961 deden de heren I. Beemster, N. Visser en G. Blom hun intrede in het bestuur. De scheidende bestuursleden waren de heren Jac. Beemster, P. Modder en C. Ramaker. De heer C. Ramaker heeft in dit jaar de dirigeerstok van de heer Meijns overgenomen. Het nieuwe dagelijks bestuur werd in dit jaar gevormd door de heren P. Greeuw, voorzitter, N. Beemster, secretaris en G. Blom penningmeester. In de maand juli werd gestart met de uitgave van het maandblad “Fanfare”.

uitkijkpost27061961
Uitkijkpost 27 juni 1961

Het jaar 1961 was ook het geboortejaar van de drumband. De opleiding berustte in handen van de heer R. Broekman.

Uitkijkpost 2 november 1961

In 1961 traden de volgende leden toe tot Eensgezindheid: C. Ramaker Jr., M. Beemster, D.M.T. Beemster en C. Pronk. Op het concours te Alblasserdam behaalde Eensgezindheid een 1e prijs in de 1e afdeling. Op 6 mei werd de nieuw benoemde burgemeester van Heiloo met muziek ingehaald.

Aan de traditionele intocht van de Ouden van Dagen ontbrak Eensgezindheid ook dit jaar niet. De opleidingen van de cursisten, welke voorheen steeds in handen was van de dirigent, wordt met ingang van oktober verzorgd door de stichting “Opleidingsinstituut voor Armateurmusici in Noord Holland” welke is opgericht door de vier landelijke organisaties op het gebied van Fanfare en Harmoniemuziek in Nederland. Ook werd er in dit jaar gestart met de opleiding voor tamboers onder leiding van de heer R. Broekman.

Per 31 december telde de vereniging 32 leden.  Het aantal leden van de drumband bedroeg 8 personen en 8 leerlingen kregen de opleiding tot muzikant.

1962 Opleidingen worden verzorgd door de Volksmuziekschool Heiloo

Op 10 oktober 1962 een belangrijke vergadering in “Het Dorpshuis”. Men besloot in deze vergadering met algemene stemmen over te gaan tot aanschaf van uniformen. De opleiding van leerlingen is in dit jaar overgegaan naar de Volksmuziekschool te Heiloo.

Om tot een som geld te komen voor de aanschaf van trommen voor de drumband werd een club van 100 opgericht (100 vrienden van Eensgezindheid) die fl. 10,- per persoon schonken. Er werd ook uitvoerig gesproken over een instructeur voor de drumband in verband met de verhuizing van de heer Broekman. Besloten werd zo nodig een advertentie te plaatsen.

logoVMSHeiloo
Het logo van de Stichting Volksmuziekschool Heiloo

Naar aanleiding van het verslag over het instrumentenbeheer bracht de dirigent naar voren om goede hoge stemmingsinstrumenten over te nemen van verenigingen die op lage stemming overgaan. Bij de rondvraag informeerde de heer J. Beemster naar de mogelijkheid tot het veranderen van de wekelijkse repetitieavond. De voorzitter antwoordde, dat er voor andere avonden ook bezwaren bestaan, zodat een televisie-uitzending op de woensdagavond van een voetbalwedstrijd, maar voor lief genomen moest worden. De heer Fr. Hartog bracht zijn bezwaren naar voren omtrent het marcheren op straat. Een beetje meer orde zou hier wel op zijn plaats zijn.

uitkijkpost09081962
Advertentie uit de Uitkijkpost van 9 augustus 1962

Op 10 oktober 1962 werd er een buitengewone ledenvergadering gehouden in het repetitielokaal waarin de uniformering van de muziekvereniging werd besproken. Op voorstel van het bestuur werd besloten een renteloos voorschot bij het gemeentebestuur aan te vragen. Om de aflossing te kunnen betalen werden ook de contributies verhoogd.

Het maandblad “Fanfare” werd door onvoldoende kopij niet maandelijks meer uitgegeven; bij voldoende wetenswaardigheden verscheen het nu “te hooi en te gras”.

De repetitieavond werd vanwege de voetbalwedstrijden op televisie verzet van de woensdag- naar de donderdagavond wat een aanmerkelijke verbetering betekende voor het repetitiebezoek. De drumband werd dit jaar ook volledig in uniform gestoken. Dit werd voornamelijk door de leden zelf betaald. Dit jaar werd ook het repetitielokaal omgebouwd tot kleuterschool.

1963 Het 65 jarig bestaan wordt wegens hoge kosten niet gevierd

In het jaar 1963 traden de heren J. Beets, C. Ramaker jr, en D. Beemster toe tot het bestuur. In verband met de hoge kosten werd er vanaf gezien om dit jubileumjaar luister bij te zetten. Op zaterdag 25 mei 1963 ging het corps naar Edam om gezamenlijk te concerteren. In de jaren die nu in dit verslag werden vastgelegd werd er veel oud papier verzameld en verkocht. Er was zelfs een jaar bij dat fl. 1300,- – opge­bracht. Voorwaar een mooi resultaat.

Uitkijkpost28031963
Bericht uit de Uitkijkpost 28 maart 1963 over de presentatie van de nieuwe uniformen.

1964 Eensgezindheid maakt geen promotie maar zit dankzij papieracties goed bij kas

In het 66e jaar van Eensgezindheid is er veel gebeurd. Er werden twee concoursen bezocht en er werden stapels oud papier verzameld ten bate van de kas.

Nieuwsblad voor Heiloo 12 maart 1964

Het maandblad “Fanfare” werd dit jaar slechts eenmaal uitgegeven.

Op woensdagavond 13 mei 1964 werd er in de aula van de St. Willibrordusstichting door de gezamenlijke kerken in Heiloo een Pinksterbijeenkomst georganiseerd.  Muzikale medewerking werd er verleend door “Eensgezindheid”, “St. Caecilia” en de gemengde zangvereniging “Nieuw Leven”, alles onder leiding van koordirigent Piet Groot.

Uitkijkpost06051964

Er werd gezamenlijk gezongen en gebeden onder leiding van Pastoor J.G.J. Rutten. Het aantal bezoekers was in tegenstelling tot de voorafgaande kerstbijeenkomst minimaal te noemen.

1968-Piet-Groot
Piet Groot was zeer actief koordirigent van onder andere de gemengde zangvereniging Nieuw Leven, het latere Oratoriumkoor Heiloo. Daarnaast was hij actief in het onderwijs en was hij enkele jaren directeur van de Volksmuziekschool in Heiloo.

Zaterdag 12 september 1964 was de dag waarop onze oud dirigent de heer Meijns werd gehuldigd met zijn 60 jarig dirigentschap bij Ons Genoegen te Wormerveer. Heel Eensgezindheid was present om in Wormenveer deze man te huldi­gen.

In deze jaren is het corps ook enkele malen naar Leiden geweest om deel te nemen aan het muziekfeest georganiseerd door de Unie. De resultaten waren nooit denderend. De begeerde promotie bleef dus uit.

EGH 1965
Drumband in actie bij de ingang van het raadhuis tijdens het huwelijk van Piet en Anneke Avis
EHG huwelijk

 

1965 Eensgezindheid wordt op de gevoelige plaat gezet

Op 3 oktober 1965 werd een reeds lang bestaand plan uitgevoerd. Door de fotograaf Bloothoofd werd van het corps met drumband op het Forestersveld een foto gemaakt.

1966 Drumband brengt laatste eer aan twee belangrijke leden

In de jaren 1965/66 is de drumband met graagte naar Medemblik geweest om hier genoeglijke uren te beleven. Het is dan ook een goed georganiseerd concours waar televisie en pers altijd aanwezig zijn. In het jaar 1966 leed Eensgezindheid een groot verlies. De heren Greeuw en Maas konden niet meer meedoen aan het wel en wee van Eensgezindheid. Zij werden door het dorp met de drumband naar hun laatste rustplaats gebracht. Vooral de heer Greeuw was altijd een rots in de branding.

Nieuwsblad voor Heiloo Nieuw 17 maart 1966

Door het openvallen van de plaats van voorzitter werd de heer Th. Groot benoemd tot voorzitter. In 1966 deden de heren Jo Beets, H. de Koekoek en Mevr. Bood-Greeuw hun intrede in het bestuur.

Nieuwsblad voor Heiloo 17 maart 1966

Op 2 oktober was er voor Eensgezindheid een belangrijke vergadering. Er stond namelijk  één punt op de agenda en wel het aftreden van de heer N. Beemster als tamboer-maitre en instructeur van de drumband.  De heer Beemster die in geen geval terug wilde komen heeft toch zijn plaats bij het muziekcorps ingenomen. De nieuwe instructeur werd de heer H.B. Kaal uit Alkmaar.

Eesnegzindheid op Concours te Leiden
Eensgezindheid op concours in leiden

1967 Onrust in de drumband geeft weinig aanleiding tot succes

Op 2 oktober 1967 wordt er een buitengewone ledenvergadering gehouden waarin het aftreden van de tambour instructeur N. Beemster wordt besproken. De vergadering werd uitgeschreven door een vereist aantal leden dat hierin gekend was. De aanleiding is een brief van de N. Beemster waarin hij  zijn grieven uit omtrent de gang van zaken binnen de drumband.

Ondanks de onrust was 1967 voor Eensgezindheid toch nog een gunstig jaar. De onderlinge harmonie tussen de orkestleden was werkelijk goed te noemen en er werd door velen veel werk verricht. Het aantal leden per 31 december 29  was waaronder 11 leerlingen.

Uitkijkpost31081967
Bericht uit de Uitkijkpost van 31 augustus 1967

Een belangrijke gebeurtenis was het feit dat de heer Ramaker besloot zijn dirigeerstok neer te leggen in verband met zijn gezondheid. Het aantal activiteiten was dit jaar groot, namelijk 26 serenades, optredens en concerten.

uitkijkpost30031967
Bericht uit de Uitkijkpost van 30 maart 1967

Veel oud papier werd er in die dagen opgehaald, en ook tot op heden is het de vereniging steeds gelukt om elke maand een behoorlijke hoeveelheid papier te verzamelen ten bate van de kas.

1968 Oprichting Trompetterkorps Heiloo luidt einde drumband in

Het 70-jarig bestaan werd gevierd in de Rustende Jager, en ook hier was aanwezig de 88-jarige medeoprichter, de heer G. Koning. Ook oud-dirigent Meijns was hierbij aanwezig.

uitkijkpost29081968
Bericht uit de Uitkijkpost van 28 augustus 1968 met daarin het feestprogramma ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan.

Het feest werd besloten met een solisten-concours waaraan een honderdtal solisten deelnam. Het corps stond toen onder leiding van de heer Koopman. Men gaf toen ook het eerste kerkconcert in de Witte Kerk dat zeer gewaardeerd werd door de gemeente.

Concert in de Rustende Jager met een eerbetoon het oudste en jongste lid Opa Uitenthuis en Silvia Huijzer die de volgende dag gelijk jarig waren

In de Uitkijkpost van 21 november 1968 lezen we dat  het pijnlijk duidelijk wordt dat het het aftreden van Instructeur N. Beemster (medeoprichter van het Trompetterkorps Heiloo) bij de drumband grote gevolgen heeft gehad voor het muziekleven in Heiloo.

1c1aada0-c068-b68a-8634-2cd30cd7fd89

Zo deed bij de intocht van Sint Nicolaas in 1968 voor het eerst “Trompetterkorps Heiloo” mee en moest de drumband van Eensgezindheid door “een samenloop van omstandigheden” gedwongen thuis blijven. Het “Trompetterkorps Heiloo” (het latere  Fanfare Showband Heiloo) oogstte in de jaren daarna grote successen op diverse drumband concoursen.

1c1aada0-c068-b68a-8634-2cd30cd7fd89(1)

Instructeur N. Beemster had zich aangesloten bij “Trompetterkorps Heiloo” (T.K.H.) dat opgericht werd door voormalig drumband lid M. Affourtit, P. Avis, F. Homeijer, J. Bakker en mevr. Affoutit-Hartog. Zij wilden een compleet nieuwe muziekvereniging oprichten die niet alleen marsen liep maar ook showoptredens gaf naar “Amerikaans” voorbeeld.

9ba8de4c-7a77-3d11-2760-5487b882904c
Publicatie uit de Uitkijkpost waarin het eerste oprichtingsjaar van T.K.H. kort beschreven wordt

1969 Dirigent Koopman weigert te dirigeren zonder nieuw bestuur

Op 12 maart 1969 werd in het repetitielokaal een buitengewone vergadering gehouden in verband met het aftreden van het gehele bestuur in de afgelopen week tijdens de repetitie. Aanwezig waren 14 leden en de dirigent. De heer Koopman deelde mee deze avond geen repetitie te houden alvorens er eerst een geheel nieuw bestuur gekozen werd.

Er werden diverse ideeën besproken om tot een oplossing te komen. Besproken werd een voorzitter te gaan polsen die buiten de vereniging staat als de heer J. Bruul uit Bergen. De heer Avis meent dat de heer A. de Vries gevraagd kan worden en de heer M. Begthel werd bereid gevonden de heer A. de Vries naar het repetitielokaal te halen, hetgeen dan ook gelukt is.

Een week later werd er in de algemene ledenvergadering het volgende nieuwe bestuur gekozen: A. de Vries voorzitter, mevrouw Koopman penningmeester, de heren P. Dijkstra en A. Vennik als bestuurslid en de heer D. Boot als secretaris. Het oude bestuur bleek zich volledig achter de vereniging scharen en alles leek erop dat Eensgezindheid weer een goede toekomst tegemoet kon gaan.

Op 25 januari organiseerde de carnavalscommissie van Eensgezindheid een groot carnavalsfeest in “De Rus” tezamen met De Groene Kakatoes, De Kinkeluters en het trio De Pico’s . Hier kwamen 150 feestvierders op af, al dan niet gekostumeerd. Er werd lustig gedanst op de muziek en de organisatoren werden door Prins Victor 1 bevorderd in de Orde van de Groene Kakatoes. De beste gekostumeerden die een prijs kregen waren: Arabier, ’t Spook, Babydoll, oud-Westfriese vrouw, een Brabantse Schone en ’t Schoorsteenvegertje. De organisatie was erg tevreden en beloofde het volgend jaar weer te organiseren.

In 1969 kwam dirigent Joh. De Gier naar Heiloo als dirigent. Dat was ook het jaar van de uitwisseling met de Stadtkapelle van Coesvelt in Duitsland. Het corps werd officieel op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester mevr. J. Corver- van Haaften.

1970 Eensgezindheid brengt tegenbezoek aan Coesfelt

Op 5 februari 1970 werd er een carnavalsavond gehouden in De Rustende Jager welke weinig publiek trok. Op 10 april trok het corps richting de HSV sportvelden ter gelegenheid van de Hocky Club de Terriers.

uitkijkpost01041970
Advertentie uit de Uitkijkpost van 1 april 1970

Op 8 mei maakte de drumband een rondgang door Heiloo tijdens de gemeentelijke actie “Heiloo is mooi, maak er geen rotzooi van”.

Op 22 mei nam de vereniging deel aan een marswedstrijd in Stiens te Friesland. Op 13 juni ging de drumband naar Uitgeest om daar deel te nemen aan een concours. Er werd een 2e prijs behaald in de 1e afdeling.

Op 18 december gaf het corps een concert in de Witte Kerk in samenwerking met mevrouw Van Wijk-Komen (sopraan) en de heren W. Groot (1e trompettist van het Concertgebouworkest) en de heer P. de Jong (organist te Haarlem). Hoewel het bezoek matig was te noemen, was dit concert wel zeer goed geslaagd.

Mars door Coesfeldt

Op 16 oktober ging de vereniging naar Wormer waar de Tamboer Maître de heer A. Duijnmaijer in het huwelijk trad. Op 21 november werd St. Nicolaas ingehaald vanaf de Westerweg naar het Raadhuis.

Op 22 november ging het orkest naar Leiden naar het herfstmuziekfeest in de Stadsgehoorzaal.

Op 24 november werd er in het NKJB gebouw aan de Stationsweg een St. Nicolaasfeest gehouden voor de kinderen van de leden, hetwelk zeer goed slaagde. Het toen nog levende oud-lid de heer Koning werd een doos sigaren aangeboden, daar hij op 25 december zijn 91e verjaardag vierde.

1971  Eensgezindheid organiseert groot carnavalsfeest

Op vrijdag 5 februari organiseerde Eensgezindheid een groot carnavalsfeest in De Rustende jager.  Er werd medewerking verleend door de welbekende Boerenhofkapel De Kinkeluters en de carnavalsvereniging De Groene Kakatoes.

uitkijkpost03021971

 

kinkeluters
De boerenkapel De Kinkeluters werd in 1964 opgericht door Brabander Piet Jansen (chef kok bij psychatrische centrum St. Willibrord) en plaatsgenoot Jaap Ursem die enkele muzikanten wist te strikken voor optredens rond Carnaval.

1972   Koekacties Eensgezindheid met wisselend succes

Op 25 maart werd er een serenade gebracht aan meester Rommel voor het Raadhuis ter gelegenheid van zijn afscheid van het onderwijs. Op 29 april werd er een serenade gebracht aan het bruidspaar Best in de Hazebroekstraat ter gelegenheid van een 55 jarig huwelijksfeest.

Op 11 mei werd er deelgenomen aan het concours te Zoetermeer, waar en 2e prijs in de 2e afdeling werd behaald met 281 punten. Na afloop werd er een bezoek gebracht aan een wijnhandelaar, waar het corps onder het genot van een goed glas wijn in zijn boomgaard kon uitrusten van alle gebeurtenissen. Op 23 juni start de vereniging met een koekactie met een bezoek aan de beide campings aan de Zeeweg te Heiloo. De verkoop was deze avond geen succes.

Op 12 augustus was er weer een grote koekactie in het dorp. Met vier auto’s werd er in één dag het gehele dorp bewerkt en zijn er deze dag goede zaken gedaan.

Uitkijkpost 21 juni 1972

Op 25 augustus trokken enkele leden naar Edam om het oudste lid, de heer Uitenthuis naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Op 2 oktober was het bestuur aanwezig op de receptie van de nieuwe burgemeester van Heiloo, en op 6 oktober werd er een serenade gebracht aan de nieuwe exploitant van de Oude Herberg ter gelegenheid van de opening.

Dit jaar was er ook promotie op het najaarsmuziekfeest der unie te Leiden, alwaar in de afdeling B met 288 punten een eerste prijs werd behaald met promotie naar de afdeling C. Op de terugweg werd in Limmen de dirigent en zijn vrouw in de bloemetjes gezet, waarna bij café Tolhuis de drumband om het corps in te halen.

Minder verheugend was het feit dat er op 15 november in een buitengewone vergadering door “vele strubbelingen” een geheel nieuw bestuur gekozen moest worden. De secretaris schrijft “veel zal ik hier niet over schrijven, want deze muis zal zeker nog een lange staart krijgen”.

Op 25 november vond de intocht van St. Nicolaas plaats en op 30 november was de Goed Heiligman aanwezig bij de leden van Eensgezindheid. Ook dit jaar werd er aan het oud-lid de heer G. Koning weer een doos sigaren aangeboden ter gelegenheid van zijn 93e verjaardag.

 1973   Orkest en drumband halen tweede prijzen

In 1973 gingen zowel de drumband als het orkest op concours in Loosdrecht. In de eerste afdeling fanfare werden tweede prijzen behaald.

uitkijkpost06061973
Uitkijkpost 6 juni 1973
Bestuur1973

1974  Eensgezindheid geeft donateursconcert in veelbewogen jaar

Op vrijdag 1 maart gaf Eensgezindheid en donateursconcert in samenwerking met Accordeonvereniging “Accordeana” uit Alkmaar. Ondanks de succesvolle uitvoering was er volgens de pers ook reden tot kritiek op de organisatie van de avond.

uitkijkpost06031974
Uitkijkpost 6 maart 1974 met daarin kritiek over de rommelige avond met te veel toespraakjes, vallend glaswerk, een krakende geluidsinstallatie en rokende bestuursleden!

1975  In veelbewogen jaar neemt secretaris Boot zijn pen weer ter hand

Het jaar 1975 was een veelbewogen jaar aldus het jaarverslag. Dit is ook het jaar waarin we voor het laatst berichten lezen over de drumband die waarschijnlijk in dit jaar definitief ter ziele is gegaan door het opkomende succes van Trompetterkorps Heiloo met eigen Majorettes en later ook Minirettes.

uitkijkpost19021975
Uitkijkpost 19 februari 1975 waarin de Minirettes worden geïntroduceerd bij Eensgezindheid

Begin maart werd het jaarlijkse donateursconcert  gehouden in het Brunogebouw hetwelk matig werd bezocht. Na afloop speelde de boerenkapel De Kinkeluters.

uitkijkpost19031975
Uitkijkpost 19 maart 1975

De heer D. Boot, die in 1972 zijn functie als secretaris neerlegde, werd op 1 mei 1975  noodgedwongen weer secretaris.

Op 14 mei was er een buitengewone ledenvergadering  daar er door het bedanken van een 7 tal leden er een nieuw bestuur gekozen moest worden.

Op 3 december reikte de firma Swart de nieuwe kleding uit waartoe in de zomer werd besloten. Een broek, overhemd en das, daar de huidige uniformen na 12 jaar dragen eigenlijk niet meer toonbaar was.

Op 24 december werd er traditiegetrouw kerstliederen in huize De Loet gespeeld, waar de enige nog levende oprichter de heer G. Koning zijn 96e verjaardag vierde. Ook in “De Oude Pastory” werd er gespeeld, maar dat was dit jaar voor het laatst omdat de bejaarden overgeplaatst werden de nieuwbouw van De Loet.

Het jaar 1975 werd afgesloten met 30 werkende leden en een 6 tal leerlingen.

1976 Eensgezindheid opent muzikaal de nieuwe sporthal ‘t Vennewater

Het 78e verenigingsjaar is over het algemeen genomen een goed jaar geweest.  De repetities werden weer goed bezocht. Wel worden er aantekeningen gemaakt over enkele jeugdige leden die zich nog niet bewust zijn dat de repetitieavond er is om te leren en niet om die avond een gezellig babbeltje op te zetten. Dit is zeer storend voor de dirigent en de andere leden.

uitkijkpost08091976
Bericht uit de Uitkijkpost van 8 september 1976 over de niet voltooide koekactie

Op 27 was de vereniging present bij de opening van de nieuwe sporthal aan het Vennewater. Op 31 maart werd er een concert gegeven in de sporthal tezamen met St. Caecilia en het Trompettercorps Heiloo. Op 10 april het jaarlijkse donateursconcert en op 13 mei  werd er meegewerkt aan de intocht van de bejaarden op de hoek Stationsweg Herenweg. Met Hemelvaartsdag ging de vereniging met de bus naar Friesland.

Op 20 juli kwam het bericht binnen dat de medeoprichter uit 1898 de heer G. Koning op 96 jarige leeftijd is overleden. Hij was de laatste nog levende oprichter.

uitkijkpost01091976
Bericht uit de Uitkijkpost met daarin het bericht over het overlijden van de heer Koning

intochtsinterklaas1976

1977  Geen concoursbezoek wegens tegenvallende muzikale prestaties

Op 27 april werd er een speciaal concert gegeven in de gereformeerde kerk te Heiloo met de bedoeling om leerlingen te werven. Leerlingen uit de hoogste klassen van de basisscholen werden hiervoor uitgenodigd, met als resultaat dat er een zestal leerlingen geworven konden worden.

uitkijkpost13041977
Uitkijkpost 13 april 1977

Op 13 mei werden de bejaarden ingehaald bij zeer slecht weer, waardoor slechts de helft van het corps aanwezig was. Op 10 juni werd er gespeeld bij het Winkelhof ‘t Loo ter gelegenheid van de avondvierdaagse.

Op 10 september werd er weer een succesvolle koekactie gehouden; er werden 1650 koeken verkocht.  Op 29 oktober werd er tezamen met Harmonie Caecilia een gezamenlijk concert gehouden in de Witte Kerk. De belangstelling van het publiek was niet al te groot te noemen, ondanks dat de entree gratis was.

In het jaar 1977 vielen de  muzikale prestaties over het algemeen enigszins tegen. De secretaris schrijft “Als de dirigent met het orkest niet kan deelnemen aan een concours te Leiden om een grote flop te vermijden, dan geeft dat te denken, laten we op de repetitie beseffen, dat we die avond onze volle aandacht besteden aan wat er gezegd wordt door de dirigent” . Ook het thuis oefenen lijkt voor sommige leden een probleem te worden.

Dit jaar telt de vereniging 36 werkende leden en een zestal leerlingen. Verdere promotie lijkt er niet in te zitten, ondanks dat de instrumenten in prima staat verkeren.

1978 Eensgezindheid neemt na 51 jaar afscheid van de heer Vennik

In het jaar 1978 reist de vraag of er de avond voor de kerstdagen nog opgetreden moet worden in huize De Loet gezien er weinig interesse van de bewoners meer bestaat. Volgens de heer P. Dijkstra zal deze traditie in ere moeten worden gehouden, daar volgens inlichtingen vele deuren van bewoners openstaan om het orkest te kunnen beluisteren. Volgens de heer Dijkstra is het zelfs mogelijk om kerstliederen te spelen in het katholieke Overkerck, maar dat zou eigenlijk het klusje van St. Caecilia moeten zijn. Gezien dit orkest dit nimmer heeft gedaan, voelt de heer Dijkstra er veel voor dat Eensgezindheid daar ook gaat optreden, net als in Huize De Loet en de Willibrordusstichting.

Tijdens deze vergadering wordt ook besloten dat de heer P. Dijkstra de voorzitter wordt als opvolger van de heer Thijs Groot.  De heer Groot geeft aan werkend lid te blijven ondanks zijn hoge leeftijd van 75 jaar. Op voorstel van dirigent De Gier wordt hij benoemd tot erevoorzitter.

uitkijkpost04101978
Advertentie in de Uitkijkpost waarin het Jubileumconcert werd aangekondigd en kort daarop werd geannuleerd wegens het plotselinge overlijden van de heer A. Vennik.

Op 3 oktober kwam het ontstellende bericht binnen dat de heer A.J. Vennik in Alkmaar plotseling was overleden. Hij werd 63 jaar en was 51 jaar lid van de vereniging. Op 5 oktober is de hele vereniging op rouwbezoek geweest in de aula aan de Holleweg. Tijdens zijn crematie in Driehuis Westerveld speelde Eensgezindheid toepasselijke muziek. Hierdoor werd het jubileumconcert op 7 oktober in de sporthal te Heiloo afgelast.

 
1979  Eerste vrouwelijke dirigent Karin Smits boekt geen successen

Tijdens de jaarvergadering wordt het roken tijdens de repetitie besproken. De voorzitter geeft aan dat er laatst al besloten was om niet te roken tijdens de repetitie, en er ook geen asbakjes meer neergezet zouden worden. Toch lijkt een enkeling het niet te kunnen laten, en het lijkt er volgens de heer Buwalda op dat dit leden gaat kosten als er een rookverbod wordt ingevoerd. De voorzitter stelt voor een 10 minuten pauze in te voeren om te kunnen roken.

Dit jaar word ook besloten een 50 tal stoelen aan te schaffen, daar de stoelen die vereniging in bruikleen van de gemeente Heiloo heeft na 60 jaar niet meer voldoen.

Tijdens de jaarvergadering wordt door de heer F. van Twuijver opgemerkt dat de bakfiets waar de vereniging haar oud papier mee ophaalt in staat van ontbinding verkeerd. Deze valt niet meer te repareren, en hij weet nog een goede andere te koop voor fl. 300,-. De heer Thijs groot wenst gezien zijn leeftijd (75 jaar) graag dat hij een 2e bugelpartij zou kunnen bespelen in plaats van solobugel. De secretaris vraagt zich af of de heer Dijkstra iedere week steeds de Alkmaarse leden moet blijven ophalen en thuisbrengen, daar er steeds meer leden over een auto beschikken.

In het jaarverslag over 1979 staat geschreven dat dit een jaar was van dirigentenwisseling en het droevige afscheid van de secretaris de heer D. Boot. Dirigent De Gier vertrok, en nadat de heer Thijs Groot enige tijd voor het corps had gestaan, begon Karin Smits haar dirigenten loopbaan bij Eensgezindheid. Zij was leerling bij het M.P.A. te Alkmaar.

Van buitenoptredens is er in het voorjaar niets terecht gekomen, behalve het inhalen van de ouden van dagen.  De koekactie werd dit jaar ook overgeslagen, omdat veel leden op zaterdag moesten werken. Hierdoor werd ook het oud papier ophalen een probleem.  De heer Klaas Koelemaij verzorgd de papierschuur in de boerderij van voorzitter Dijkstra. In drie maanden tijd wordt daar 2,5 ton papier verzameld, en nu de papierprijs omhoog gaat  zou hiermee veel meer verdient kunnen worden. In oktober werd er een bowlingavond georganiseerd en na afloopt werd in het repetitielokaal de inwendige mens verzorgt door twee koks die de vereniging rijk is. De gebroeders Beets zorgde deze avond de muziek.

De periode 1980 – 1989

1980  Karl Fullbrandt wordt dirigent na muzikaal dieptepunt

Het 82e levensjaar van de vereniging is niet een van haar beste geweest. Niet alleen het aantal muzikale activiteiten is klein geweest, maar ook het muzikale peil was tot een bedenkelijk laag niveau gedaald. In de gemeente Heiloo werd er dit jaar weinig georganiseerd waaraan een muzikale bijdrage werd verwacht. Het animo van de leden is hierdoor tot een dieptepunt gedaald. De repetities verliepen onder leiding van Karin Smits ook erg stroef, en het een en ander heeft ertoe geleid dat Karin Smits haar functie per december neergelegde.

uitkijkpost05031980

Bericht uit de Uitkijkpost van 5 maart 1980 met daarin het gezamenlijke programma van Eensgezindheid en Kunst na Arbeid uit Purmerend.

Tijdens het donateursconcert in de Witte kerk ontving Thijs Groot de gouden speld met diamant van de ANUM vanwege het feit dat hij 50 jaar muzikant is. In april van dit jaar werd er op uitnodiging van Caecilia deelgenomen aan een gezamenlijk concert met Caecilia, Eensgezindheid en het Trompetterkorps Heiloo. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Volksmuziekschool van Heiloo, werd er op 20 april gespeeld in het stationscentrum.

Gelukkig wordt na het aftreden van Karin Smits de heer K. Fullbrandt bereid gevonden deze taak van haar over te nemen. Dit jaar verlaten enkele leden de vereniging, maar ook melden zich enkele nieuwe leden aan als lid, waaronder Marleen Groot, de kleindochter van Thijs Groot. In december 1980 telde de vereniging slechts 22 werkende leden en 4 leerlingen.

1981 Eensgezindheid beleeft door veel activiteiten een muzikale opleving

In tegenstelling tot het betreurenswaardige vorige jaar, meldt secretaris K. Koelemaij in zijn jaarverslag over 1981, dat dit jaar aanzienlijk beter is verlopen. Niet alleen de muzikale activiteiten zijn vooruit gegaan, maar ook het aantal activiteiten nam toe. Een woord van dank aan dirigent Fullbrandt is dan ook op zijn plaats.

Nieuwsblad voor Heiloo 11 februari 1981

Op 22 februari werd er een gezamenlijk koffieconcert gegeven met St. Caecilia in de Volksmuziekschool Heiloo en op 5 maart werd er eveneens met St. Caecilia een gezamenlijk donateursconcert gegeven in de sporthal ‘t Vennewater. Op 2 mei werd er opgetreden voor de ziekenhuisradio in huize Westerlicht te Alkmaar. Met Hemelvaartsdag werd het traditionele uitje dit jaar gebracht aan een inrichting in Ermelo met een concert en een broodmaaltijd.

Helaas ging een gepland optreden op de campings van Heiloo dit jaar niet door wegens gebrek aan publiek. Op 21 november werd er  tezamen met St. Caecilia  St. Nicolaas ingehaald bij het Raadhuis, en op de 27e werd er op een wagen met fakkels door Heiloo gereden naar De Beun, dat die avond officieel werd geopend. Op 29 november werd er een concert gegeven in De Beun ter gelegenheid van de openingsfestiviteiten. Uiteraard werd er dit jaar ook weer met Kerst opgetreden in huize De Loet.

Dit jaar namen de leden S. Huijzer, L. Jensch en M. Vrij afscheid van de vereniging, en werden er als lid ingeschreven de heer H. van den Brink, A. Hoetjes, C. Molenaar en G. Ootes met zijn zoon. Na een paar jaar les gehad te hebben van Thijs Groot, is  E. Dulmers dit jaar ook in het corps komen spelen.

 

1982 Eensgezindheid besluit tot invoering van pauzes en commissies

Op de bestuursvergadering is voorgesteld om dit jaar een bezoek aan Ahaus te brengen. Het voorstel wordt op de ledenvergadering aangenomen, waarop het bestuur zich met de organisatie gaat bezighouden.

Nieuwsblad voor Heiloo 31 maart 1982

Op de jaarvergadering wordt om besloten om niets speciaals te organiseren voor het jubileumjaar 1983, behoudens een gezellige avond voor de leden. De heer Ger Ootes memoreert in de vergadering dat hij drie weken te voren zijn lidmaatschap zal opzeggen, maar dit is inmiddels weer bijgepraat.

Het instellen van een pauze wordt als positief ervaren en de repetities verlopen hierdoor ordelijker. Ootes vindt het onwenselijk dat alleen de dirigent de muziekkeuze bepaald, en hij geeft aan dat inbreng van de leden de motivatie zal bevorderen. Ook geeft hij aan dat het verstandig is alle instrumenten eens na te lopen en te inventariseren.

De heer Stadegaard stelt voor een muziekcommissie in te stellen bestaande uit de dirigent, een ouder en een jonger lid. Mevrouw K. Beets-Boot vraagt zich af hoe er met de uniformen omgegaan moet worden. Tijdens de rondvraag merkt dirigent Karl Fulbrandt op dat hij tijdens de repetities de leiding heeft en dat hij in dit opzicht geen concessies doet. Wel erkent hij dat hij wel eens wat venijnig te keer kan gaan, echter dit is na de repetitie volledig voorbij.  Voorzitter Dijkstra sluit de vergadering met de wens dat het orkest de klank van weleer terug zal krijgen, en dat iedereen zich hiervoor zo veel mogelijk zal inzetten.

 

1983 Eensgezindheid maakt concertreis naar Ahaus

Dit jaar werd er een succesvol bezoek gebracht aan Ahaus. Op 12 november werd het 85-jarig feest gevierd in theater De Beun, met onder andere een optreden van de jeugd onder leiding van de 82-jarige Ome Thijs Groot. Hij kreeg na afloop een daverend applaus. Ook speelde die avond het kind Caecilia en kleinkind ‘Trompetterkorps Heiloo’, dat later Fanfare Showband zou gaan heten.

uitkijkpost091111983d
Uitkijkpost 9 november 1983

Na afloop werd er gezellig nagezeten in het Open Huis, alwaar de Kinkeluters voor muziek zorgde.  Eensgezindheid sloot dit jaar af met 28 werkende leden en 11 leerlingen.

1984 Thijs Groot Koninklijk onderscheiden door burgemeester Glijnis

In 1984 ontving Thijs Groot een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Glijnis vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. “Ome” Thijs was zes jaar secretaris, zes jaar vice-voorzitter,  zes jaar voorzitter en al vele jaren plaatsvervangend dirigent geweest.

uitkijkpost02051984
Uitkijkpost 2 mei 1984

1985 Eensgezindheid en St. Caecilia exposeren in de Oude Pastory

Tijdens de jaarvergadering van 25 februari 1985 wordt de verbetering van de wekelijkse repetities besproken. Er is en sterke wisseling in zowel het muzikale niveau als in het repetitiebezoek. De oorzaak wordt gezocht in het soort muziek, maar ook in de te korte repetitietijd, de late aanvang en de lange pauze. Ook het tekort aan thuis repeteren en de onderbezetting blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van het dalende niveau. Tijdens de vergadering wordt ook geconstateerd dat de pas opgerichte muziekcommissie niet voldoet, maar in het jaarverslag wordt aangegeven dat het niet goed mogelijk hier direct verandering in te brengen.

uitkijkpost17041985
Uitkijkpost 17 april 1985

Dit jaar verleent Eensgezindheid haar medewerking aan de Vereniging Oud Heiloo welke van plan is een expositie over de muziekhistorie van Heiloo te verzorgen. Mevrouw Beets zorgde voor het benodigde expositiemateriaal. Ook de prijzenkast werd geëxposeerd, echter deze moest eerst wel opgeknapt worden.

In het jaarverslag lezen we dat de opening op 27 april plaatsvond tezamen met Caecilia en dat het weer niet bepaald meewerkte, daar er deze dag zelfs sneeuw viel.

Per 1 januari 1986 telde de vereniging 29 spelende leden en 3 leerlingen.

1986 Eensgezindheid treedt op voor deelnemers Elfstedentocht

Dit jaar besluit de heer Dijkstra zijn voorzitterschap neer te leggen. Hij geeft aan dat het muzikaal gezien de laatste tijd iets vooruit is gegaan, maar dat de vereniging nog lang niet op het niveau zit waar het had moeten zijn. Tijdens de bestuursverkiezing wordt G. van den Brink gekozen als voorzitter. Hij spreekt zijn vertrouwen uit om met een goed functionerend bestuur te kunnen werken.

Omdat de belangstelling voor koperen blaasinstrumenten sterk afneemt en daarentegen saxofoons en klarinetten razend populair zijn, wordt er voorgesteld om bijvoorbeeld klarinetten aan het orkest toe te voegen.

Het punt is dan wel dat de vereniging dan niet meer voldoet aan het criterium voor ‘fanfare’ en niet meer als zodanig aan een concours kan deelnemen. Op 5 april werd het inmiddels traditionele voorjaarsconcert gegeven in de Volksmuziekschool.

uitkijkpost09041986
Uitkijkpost 9 april 1986

Op 8 mei toog de hele vereniging met aanhang richting het zuiden des lands om ’s morgens een optreden te verzorgen in een bejaardentehuis en ’s middags een bezoek te brengen aan de Efteling. En Brabantse koffietafel sloot de dag op een gepaste wijze.

Dit jaar wordt er ook een bezoek gebracht aan het West Friesland Festival  te Schagen alwaar een goede muzikale presentatie werd neergezet. In het jaarverslag wordt ook aangegeven dat zeker niet onvermeld mag blijven het optreden voor de deelnemers aan de Elfstedentocht van de Heilooër IJsclub in het begin van het jaar. De laatste activiteit van dit jaar is net als vele voorgaande jaren het spelen van kerstliederen in De Loet op kerstavond.

 

1987 Eensgezindheid treedt op voor de ziekenhuisradio AROA

In 1987 ging Eensgezindheid rustig verder met onder andere een optreden in Huize Westerlicht te Alkmaar. Het concert werd niet alleen bijgewoond door de bewoners van het bejaardenhuis, maar ook door een flink aantal luisteraars van de Alkmaarse Ziekenhuisomroep AROA.

02031988
Uitkijkpost 9 april 1986

De Algemene Radio Omroep Alkmaar was sinds 1956 een vertrouwd geluid in het MCA. De vereniging had dertig leden en verzorgde vrijwel dagelijks radio-uitzendingen voor de patiënten.

1988 Eensgezindheid viert 90 jarig jubileum in het Open Huis te Heiloo

Het 90e jubileumjaar werd tezamen met andere Heilooër muziekverenigingen gevierd op zaterdag 22 oktober 1988 in het Open Huis te Heiloo. Onder leiding van de 36-jarige Andreas Kok speelde Eensgezindheid helaas niet meer op het niveau dat men altijd gewend was.

uitkijkpost20041988
Uitkijkpost 20 april 1988

1989 Eensgezindheid geeft voorjaarsconcert met nieuwe dirigent

Ook dit jaar worden er weer donateurs-, voorjaars- en kerstconcerten verzorgd. Zo gaf Eensgezindheid op zaterdag 15 april 1989 een in die jaren traditioneel voorjaarconcert in de Volksmuziekschool Heiloo.

uitkijkpost12041989
Uitkijkpost 12 april 1989

Na de pauze was er een optreden van volksdansgroep Opperdan uit Langedijk, met Oudhollandse dansen en Westfriese voordrachten en liedjes.

opperdan
Volksdansgroep “Opperdan”

Na jarenlang gerepeteerd te hebben in het gebouw aan de Kerkelaan, moet de vereniging door de komst van de nieuwe burgemeester Schoof in 1989 haar repetitielokaal verlaten omdat er precies op deze locatie een burgemeesterswoning gebouwd moest worden.

De periode 1990 – 2013

1990 Eensgezindheid op zoek naar een nieuw repetitielokaal

Na jarenlang gerepeteerd te hebben in het gebouw aan de Kerkelaan, moet de vereniging door de komst van de nieuwe burgemeester Schoof in 1989 haar repetitielokaal verlaten omdat er precies op deze locatie een burgemeesterswoning gebouwd moest worden.

uitkijkpost10011990
Uitkijkpost 10 januari 1990

Na de afbraak van het gebouw aan de Kerkelaan moest de vereniging op zoek gaan naar een nieuw repetitielokaal.  Tot die tijd werd er gerepeteerd op verschillende locaties waaronder bij de IJsvereniging Heiloo, bij DoJo ’t Loo en op de basisschool De Springschans.

Clubgebouw Kerkelaan
Het monumentale clubgebouw van Eensgezindheid aan de Kerkelaan dat in 1989 moest wijken
voor het nieuwe huis burgemeester Schoof

1991 Eensgezindheid trekt in bij sponsor Ko Hartog

In  1991 nam Eensgezindheid afscheid  van “Ome” Thijs Groot, de man die een groot deel van zijn leven bij Eensgezindheid betrokken was en naast bestuurslid ook vele jaren actief was in het opleiden van tientallen leerlingen.

uitkijkpost06021991
Uitkijkpost 6 februari 1991

Na op enkele noodlocaties gerepeteerd te hebben, krijgt Eensgezindheid uiteindelijk in 1991 door sponsor Ko Hartog een eigen repetitielokaal aangeboden op het nieuwe bedrijventerrein aan De Oude Werf  te Heiloo.

uitkijkpost03041991
Uitkijkpost van 3 april 1991 met het bericht dat Eensgezindheid feestelijke muziek speelde tijdens het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe pand van Ko Hartog

1992 Eensgezindheid  geeft een concert met de Alkmaarse Bigband

In de nacht van 22 op 23 februari 1992 gaf Eensgezindheid een serenade aan Dirk Beemster die 50 jaar werd. Naar eigen zeggen was het een complete verrassing voor hem, maar gelukkig had hij wel de nodige drankjes en hapjes klaarstaan.

Dit jaar werd er tijdens Koninginnedag zowel bij het gemeentehuis van Heiloo als in de wijk Ypestein opgetreden. Op 9 mei werd er een voorjaarsconcert gegeven onder leiding van Jeroen Drenth in de muziekschool. De muziekstukken werden volgens de secretaris op voortreffelijke wijze wijze ingeleid door de heer W. Koelemaij. Na de pauze werd er opgetreden door de Alkmaarse Bigband die eveneens onder leiding stond van Jeroen Drenth.

Uitkijkpost06051992
Uitkijkpost 6 mei 1992

Op donderdagavond 21 mei werd er opgetreden in het Blockhovepark. Dit was voor de bewoners een groot feest en mondde uit in een groot feest met knallende champagneflessen. We lezen in de jaarverslagen van volgende jaren dat deze traditie nog enkele jaren is herhaald met wisselend succes.

1993 Henk van Veldhuizen wordt dirigent van Eensgezindheid

Medio 1993 bedankt dirigent Jeroen Drenth voor zijn dirigentschap omdat hij dit niet meer kan combineren met zijn andere werkzaamheden. Dirigent Henk van Veldhuizen, destijds ook de dirigent van Caecilia, wordt aangesteld als nieuwe dirigent.

Onder zijn bezielende leiding heeft de vereniging weer een behoorlijk muzikaal niveau weten te bereiken, en worden er weer regelmatig met succes muziekfestivals bezocht.

Repetitie d.d. 18-02-1993 bij Ko Hartog o.l.v. inval-dirigente Alida Holwerda

Dit jaar werden er ook nieuwe bugels en euphoniums aangeschaft middels een subsidie van de provincie Noord Holland. De heer Schaap kwam ze persoonlijk langs brengen in het repetitielokaal.

1994 Eensgezindheid start het voorjaar met een nieuw geluid

In het jaar 1994 werden er weer veel serenades verzorgd, er werd op 27 februari zelfs opgetreden in een soort “Het Spijt Me” zetting om een gescheurde relatie te herstellen. Uit navraag bleek dat de relatie na dit optreden daarna nog slechts een half jaar stand heeft gehouden.

uitkijkpost13041994
Uitkijkpost 13 april 1994

Dit jaar was er ook een uitwisseling met de Poolse zustergemeente Swietochlowice. Met vier volle bussen kwamen de Polen waaronder de muzikanten van twee orkesten aan in Heiloo. Tijdens de Poolse week lieten de orkesten Polska en Florian van zich horen in Heiloo. De leden van deze orkesten werden ondergebracht bij gastgezinnen van orkestleden van Caecilia, Eensgezindheid en FSH. Op 9 mei werd er in samenwerking met de twee Poolse orkesten door Eensgezindheid een concert gegeven in het Brunogebouw voor een volle zaal met publiek.

1995 Eensgezindheid beleeft muzikale opleving  dankzij sponsoring en haar nieuwe dirigent

Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van Caecilia werd er op 8 januari 1995 een optreden verzorgt in Theater De Beun. De scheuring die in Eensgezindheid in 1925 plaatsvond door toedoen van de Katholieke Kerk werd toen nagespeeld in een toneelstuk. Samen met Caecilia werd er een repetitie van Eensgezindheid uit die tijd nagespeeld. Enkele acteurs van Falkland Toneel droegen hieraan een steentje bij.

uitkijkpost19041995
Uitkijkpost 19 april 1995

Op 19 mei vierde Theater De Beun haar 12,5 jarig bestaan. Ter ere van deze gelegenheid werden er het gehele weekend optredens verzorgd door alle culturele verenigingen uit Heiloo. De avond werd muzikaal afgesloten door Eensgezindheid samen met de Fanfare Showband Heiloo. Op 1 september werd er opgetreden in het geheel vernieuwde Winkelcentrum ’t Loo welke een uitstekende akoestiek bleek te hebben.

1996 Eensgezindheid zet jubilarissen in het zonnetje

uitkijkpost03041996
Uitkijkpost 30 april 1996

1997 Eensgezindheid geeft koffieconcert met thema “Music in the Air”

Op 30 maart werd er voor het eerst sinds jaren zonder gastoptreden een concert verzorgd voor donateurs en belangstellenden in de Muziek- en Dansschool Heiloo. De muziekstukken werden weer aan elkaar gepraat door erelid Wouter Koelemaij. Na afloop was er een gezellige nazit georganiseerd.

uitkijkpost16041997
Uitkijkpost 19 april 1997

Op 30 april werd er opgetreden in Het Oosthonk in Plan Oost waarbij er ook weer Oud Hollandse spelletjes en een vrijmarkt voor de jeugd was georganiseerd. Dit jaar werd er ook opgetreden in Reigersdaal met 10 dirigenten, een extra slagwerker en een zeer enthousiast publiek. Ook de Heilooër wandelvierdaagse was net als voorgaande jaren een terugkerend evenement waar met genoegen naar teruggekeken werd.

Op verzoek van sponsor Ko Hartog werd er op 5 november muzikaal deelgenomen aan een internationaal tafeltennistoernooi waarbij er tijdens de opening volksliederen gespeeld werden. Het jaar werd afgesloten met een super gezellige Kerst Inn voor alle leden en hun partners.

1998 Eensgezindheid beleeft een muzikaal geslaagd 100 jarig jubileum

Het jubileumjaar begon op 4 januari met een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de barcommissie, waarbij naast de leden en hun partners ook de directie van Ko Hartog aanwezig was.

uitkijkpost14011998
Uitkijkpost 14 januari 1998

Op 17 januari werd er een Nieuwjaarsconcert in de ontmoetingszaal van Willibrordus in Heiloo gegeven met als gastorkest het Noord Hollands Fanfareorkest (NFO) onder leiding van Jan Schut voor een overvolle zaal met toehoorders.

uitkijkpost11031998
Uitkijkpost 11 maart 1998

Op 5 maart werd er tijdens de filmpremière van de film “Brassed Off” gespeeld in de filmzaal van Provadja in Alkmaar. De film verteld het verhaal van een ex-mijnwerker met maar één passie: het dirigeren van de locale brassband en één droom: in de finale komen van het nationale brassbandkampioenschap. Helaas zijn de meeste orkestleden niet zo gedreven (Brassed Off) en ondervinden ze allerlei persoonlijke problemen.

Op 8 maart werden de leden van Eensgezindheid zelf uitgenodigd om de film te bekijken samen met hun partners in Provadja.

uitkijkpost14011998
Uitkijkpost 14 november 1998

Op 4 april werd er een uitwisselingsconcert georganiseerd met Harmonie UDI uit Bemmel. Het voorjaarsconcert van Eensgezindheid werd hierdoor opgevrolijkt met harmoniemuziek van dit orkest uit de Betuwe.

Op 18 april ging Eensgezindheid met de bus naar het kerkdorp Bemmel om het concert van UDI op te vrolijken met fanfaremuziek. Na de pauze bracht UDI enkele voor Eensgezindheid onvergetelijke werken ten gehore als “You ”ll never Walk Alone”, “The Cream of Clapton” en “Just a Closer Walk with Thee”. Dit jaar werd er ook weer deelgenomen aan de zeer regenachtige Uitmarkt van Heiloo.

uitkijkpost01041998
Uitkijkpost 10 april 1998

Op 17 oktober werd het 100-jarig jubileum groots gevierd in het ontmoetingscentrum van GGZ Willibrord te Heiloo tezamen met het Heilooër Harmonieorkest Caecilia, de Fanfare Showband Heiloo, Tamboer- en Majorettenkorps Nijenburg en de Heilooër Volksdansgroep Pridini.

In de middag voorafgaand aan het concert werd er een receptie georganiseerd waarbij het bestuur gefeliciteerd werd en diverse cadeaus in ontvangst mocht nemen. Ook was de heer Jur van Veen van de Koninklijke Nederlandse Federatie voor Muziekverenigingen (KNFM) aanwezig om de nodige speldjesregen te verzorgen voor de leden en de zeldzame vergulde legpenning aan de vereniging uit te reiken.

Eensgezindheid Heiloo 100 jarig jubileum
Ook de tamboer- en majorettenkorps Nijenburg verzorgde een optreden

Op 14 november werd het jubileumjaar afgesloten met een feestje in Klein Varnebroek georganiseerd voor de leden van Eensgezindheid en hun aanhang. Er werd levende muziek gespeeld en vooral de “Kippenpolka” bleek bij veel leden in de smaak te vallen.

1999  Eensgezindheid geeft koffieconcert met gewijzigd instrumentarium 

In tegenstelling tot het zeer drukke jubileumjaar is het jaar 1999 met enkele optredens en concerten zeer rustig te noemen. Onder leiding van Henk van Veldhuizen werd er ook de mogelijkheid geïntroduceerd om houten blaasinstrumenten als dwarsfluiten en klarinetten toe te laten tot de vereniging. Dit heeft tot een zekere toename van het ledental geleid, evenals de oprichting van het leerlingenorkest waardoor de leerlingen die les kregen op de muziekschool meer betrokken raakte bij de muziekvereniging.

Dit jaar was dirigent Henk van Veldhuizen enkele weken afwezig vanwege een ziekenhuisopname. Vanwege het onregelmatige repetitiebezoek moest ook het optreden tijdens de Uitmarkt van Heiloo afgezegd worden waar de organisatie niet blij mee was. Wel was er dit jaar gespeeld tijdens de sinterklaasintocht en werd er een kerstconcert gegeven in huize Overkerck waarbij Wouter Koelemaij enkele kerstgedichten voordroeg.

uitkijkpost31031999
Uitkijkpost 18 oktober 2000

2000 Eensgezindheid beleeft drukke tijden na millenniumwisseling

Het jaar 2000 was voor Eensgezindheid weer een jaar als vele andere jaren met veel buitenoptredens. Dankzij de goed bezochte extra repetities werd het voorjaarsconcert op 18 maart samen met Aurora uit Koedijk een groot succes. Er was veel publiek aanwezig in de grote zaal van GGZ Willibrordus.

Op 25 maart hingen enkele leden naar de Boedijn vormingsdag in Zaandijk onder leiding van Jacob de Haan. Dit was een Play In waar leden van verschillende orkesten samen de hele dag gingen repeteren en waar aan het eind van de dag een concert gegeven werd.

uitkijkpost18102000
Uitkijkpost 18 oktober 2000

Op 30 september werd er een sponsoroptreden verzorgd voor de 50e verjaardag van de directeur van Ko Hartog en op 5 oktober werd er een serenade gegeven tijdens de afscheidsreceptie bij de gemeente Alkmaar van oud-voorzitter en bestuurslid van Eensgezindheid Ger Ootes.

uitkijkpost29112000
Uitkijkpost 29 november 2000

Bijzonder voor dit jaar was ook de deelname aan het Druiffestival op 25 november te Midwoud waar de leden voorafgaand aan dit festival een Hollandse broodmaaltijd met soep, een stevige kroket en belegde broodjes aangeboden kregen.

2001 Fanfare St. Joseph uit Pey-Echt komt met bussen naar Heiloo

Het jaar 2001 stond in het teken van de muzikale uitwisseling met de fanfare St. Joseph uit Pey, het orkest dat in 1951 op het concours van Eensgezindheid te Heiloo promoveerde naar de superieure afdeling, en zich tot op de dag van vandaag nog in bevind.

Op zaterdag 29 september kwamen ze op uitnodiging van Eensgezindheid nogmaals naar Heiloo om dit jubileum te vieren met een rondrit door Heiloo en een gezamenlijk concert in het ontmoetingscentrum van GGZ Willibrord te Heiloo. Het werd een onvergetelijk weekend met veel muziek en veel hartelijkheid tussen de leden van Eensgezindheid en St. Joseph uit Pey-Echt.

uitkijkpost20062001
Uitkijkpost 20 juni 2001

Bijzonder dit jaar was ook het optreden voor het 25 jarig jubileum voor de Heilooër Lars Anderson. Op verzoek van de NOS werd Eensgezindheid uitgenodigd om een serenade te geven voor de programmamaker en hoofdredacteur van de NOS in ’t Lido te Egmond aan Zee. Ondanks de koude en de storm aan zee was dit optreden een groot succes. Na afloop was er een warme versnapering te verkrijgen in het restaurant.

2002 Eensgezindheid start met nieuw leerlingenorkest 

Het jaar 2002 was ondanks de langdurige ziekteperiode van dirigent Henk van Veldhuizen een bijzonder jaar geworden met veel optredens en concerten. Dankzij de grote inzet van het bestuur, de commissies en de leden wat er veel positiviteit om het komende jaar het 105 jarig bestaan rooskleurig tegemoet te zien. De start van een nieuw leerlingenorkest met jeugdleden bracht ook de nodige hoop om meer jeugd aan de vereniging te binden.

Ondanks de afwezigheid wegens ziekte van dirigent Henk van Veldhuizen werd er op 20 april een voorjaarsconcert gegeven onder leiding van Jaap Dekker samen met de akoestische bands Dan Marsa en Midlife.

Op 25 mei werd er een Groei en Bloei concert gegeven op een grote jubileummarkt met ca. 50 kramen op het GGZ terrein. Onder leiding van gastdirigent Jaap Dekker werden er enkele goed in het gehoor liggende nummers gespeeld op de trap van de GGZ kapel.

Op 16 november werd er een concert gegeven samen met Mannenkoor Blair onder leiding van de gedreven dirigent Saskia Diel.

Het jaar 2002 werd weer afgesloten met het inmiddels traditionele Kerstconcert in Huize Overkerck.

uitkijkpost11092002
Uitkijkpost 11 september 2002

2003 Eensgezindheid brengt na ruim 50 jaar tegenbezoek aan St. Joseph Pey

Het jaar 2003 was in vele opzichten bijzonder te jaar te noemen met vele evenementen, optredens en concerten. Ook was dit jaar het afscheid van dirigent Henk van Veldhuizen die vanwege privéproblemen op 12 april zijn laatste concert dirigeerde bij Eensgezindheid.

Henk werd tijdens dit jubileumconcert van Eensgezindheid vanwege zijn vele jaren dirigentschap bij verschillende verenigingen gehuldigd door een vertegenwoordiger van de KNFM. Na een procedure te hebben gestart met proefdirecties voor de sollicitatieronde voor een nieuwe dirigent werd uiteindelijk Cees Brugman door de leden gekozen tot nieuwe dirigent. Misschien wat sneller dan verwacht vanwege het snelle vertrek van Henk van Veldhuizen stond Cees Brugman al op donderdag 17 april op de beun voor het orkest.

uitkijkpost15102003
Uitkijkpost 15 oktober 2003

Bijzonder aan het jaar 2003 was ook de Play In die door Eensgezindheid werd geïnitieerd in samenwerking met de SAMO met Jacob Slagter als gastdocent, de 1e hoornist van het Concertgebouworkest. Op 22 maart werd er samen met 140 muzikanten de hele dag gerepeteerd in de ontmoetingsruimte op het GGZ terrein en na afloop werd er een concert gegeven.

Ook vierde Eensgezindheid haar 105-jarig jubileum met onder andere een concertreis naar Pey-Echt, waar Eensgezindheid tezamen met St. Joseph het jubileumweekend vierde met een concert, een rondrit door het Limburgse landschap en een excursie naar Maastricht.

2004 Penningmeester Klazien Beets wordt Koninklijk Onderscheiden

Zoals iedere vereniging zich zou wensen heeft Eensgezindheid in 2004 na de vele ups en downs weer te maken met een groeiend aantal leden, donateurs en vooral ook publiek. Dankzij de enorme inzet van bestuur, dirigent en de commissies kon de vereniging in het jaar 2004 weer met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

Nieuwsblad voor Heiloo 28 april 2004

In 2004 werd ook het belangrijke bestuurslid Klazien Beets in het zonnetje gezet vanwege het penningmeesterschap dat zij dit jaar 25 jaar vervulde. Het voert te ver om alle wapenfeiten van haar op te sommen, maar dat zij als bestuurder op 13 november door de burgemeester van Heiloo werd benoemd tot “Lid in de orde van Oranje Nassau” is een teken dat haar vrijwilligerswerk door vele leden, donateurs, vrienden en bekenden zeer gewaardeerd werd.

Uitkijkpost 17 november 2004

2005 Eensgezindheid steekt zich in een aangepast uniform

In het jaar 2005 werden er bordeauxrode gilets aangeschaft ter aanvulling van het bestaande uniform. Op 30 juni en 7 juli kwam de firma Zwart langs om deze lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Hierdoor was het mogelijk om op het podium niet oververhit te raken tijdens het spelen onder de gloeiend hete halogeenlampen en er als orkest toch net verzorgd uit te zien.

Uitkijkpost 16 maart 2005

Dit jaar werd er ook weer actief deelgenomen aan de schoolconcerten met het thema “Zonder muziek geen leven” waarbij kinderen van de lagere school uit de groepen 4 en 5 muzikale voordrachten werden aangeboden in de muziekschool. Voorafgaand aan deze voordrachten bezochten enkele leden de betreffende scholen De Duif, de Radboudschool en de Paulusschool die aan Eensgezindheid toebedeeld waren door de ABC werkgroep van de muziekschool. Helaas was het animo in tegenstelling tot voorgaande jaren matig te noemen.

Dit jaar werd er ook een uitverkocht kerstconcert gegeven tezamen met Vocal Choice uit Castricum in de ontmoetingsruimte van GGZ Willibrord. Na jarenlang in Huize De Loet en Overkerck kerstoptredens te hebben verzorgd, werd er nu ook voor het grote publiek bediend met een zeer aantrekkelijk Kerstconcert. Wethouder R. Bos van Cultuur opende het concert met een kerstgedachte. Ook het leerlingenensemble trad deze avond op met “Rudolf, the Red Nosed Reindeer”.

2006 Eensgezindheid wordt na jaren weer op de gevoelige plaat gezet

In 2006 heeft Eensgezindheid zich weer van haar beste kant laten zien gedurende de verschillende optredens en concerten in Heiloo. Bijzonder schokkend was wel dat dirigent Cees Brugman aan het begin van de zomerstop onverwacht in het ziekenhuis belande wegens problemen met zijn hart. Het was een wonder dat Cees na een operatie aan zijn hart en een snelle revalidatieperiode weer snel hersteld was.

Gelukkig was er tijdig vervanging geregeld door Jaap Dekker te regelen voor de eerste repetitie na de zomerstop, het optreden tijdens de Uitmarkt en de repetities van het leerlingen- en grootorkest in de maand september. Daarna was Cees weer vol energie voor het orkest komen te staan. Hij heeft zich flink ingezet bij de organisatie en de uitvoering van de concerten en hij heeft het niet nagelaten weer enkele composities en arrangementen te maken voor zowel het leerlingenorkest als het grootorkest.

Uitkijkpost 26 april 2006

De geplande CD opnamedag op 15 oktober werd mede door deze omstandigheden en een verhuizing van de geluidsman Ton Maat verschoven naar 28 januari 2007. Omdat de meeste leden deze dag al vrij hadden gemaakt, werd deze omgezet in een studieochtend.

Dankzij de gastvrijheid, inzet en gezelligheid in de vereniging waren er dit jaar weer 5 nieuwe leden bijgekomen, maar ondanks dat hebben zijn er door omstandigheden ook 6 leden vertrokken. Zo liet Cees Molenaar weten niet meer te kunnen spelen door,  zo later bleek,  longkanker en moest hij hierdoor na vele jaren zijn lidmaatschap opzeggen. Wegens het stijgende aantal bugelspelers werden er dit jaar twee knappe (tweedehands) Antoine Courtois bugels aangeschaft. Bijzonder in 2006 was ook de stijgende onderlinge saamhorigheid en de grote inzet van alle leden bij het opbouwen en opruimen van de concertmaterialen.

Na 10 jaar werd het hoog tijd om weer eens een recente groepsfoto van het orkest te maken. Daarom werd op de dag van het voorjaarsconcert  op 22 april een professionele fotograaf (Ab Baart) uitgenodigd om op het GGZ terrein enkele mooie groepsfoto’s te maken.

Dit jaar werd de Sint op een geheel andere wijze ingehaald met als gevolg,  dat ook het eindpunt werd verhuisd naar een andere locatie, namelijk de Ter Coulsterkerk. In tegenstelling tot andere jaren speelde Eensgezindheid zonder Caecilia bij de aankomst van de Sint. Gezien de nieuwe situatie en een ongeplande regenbui liep het allemaal wat anders dan verwacht. Door de regen  ging Eensgezindheid in de kerk spelen, en omdat er ook een kinderkoor optrad werd het orkest eerder dan gepland weer naar huis gestuurd. De ouders en kinderen waren daarentegen erg tevreden over de nieuwe werkwijze. Ondanks de flinke vertraging van de Sint door autopech was het resultaat een bomvolle zaal met enthousiaste kinderen en ouders.  Dit was achteraf gezien ook het laatste jaar dat Eensgezindheid deelnam aan de sinterklaasintocht van Heiloo.

2007 Eensgezindheid maakt kennis met een nieuw fenomeen “Weeralarm”

Op uitnodiging van de Bergens Harmonie namen we deel aan de orkestendag in het centrum van Bergen NH. Het grootorkest presenteerde zich met een aantrekkelijk openluchtconcert bij de Ruïnekerk. Op deze zomerse dag werden er onder leiding van dirigent Cees Brugman verschillende luchtige en herkenbare werken ten gehore gebracht. Na afloop was er volop de gelegenheid om de gezellige markt en het centrum te bezoeken.

Wegens het grote succes van vorig jaar en de verschoven CD-opnamedag was er dit jaar weer een studieochtend georganiseerd op 15 oktober. Het doel van deze ochtend was om in een relatief korte tijd veel aandacht te kunnen geven aan de diverse muziekstukken die we voor de komende concerten moesten  spelen. Het programma was zodanig samengesteld dat naast alle B-leerlingen gedeeltelijk meededen aan deze dag.

Uitkijkpost 19 augustus 2007

Op zaterdag 27 oktober werd er een Najaarsconcert gegeven samen met Excelsior Limmen met  thema “Fascinating Rhythms”. Dit Najaarsconcert stond in het teken van de dans met allerlei soorten dansmuziek. Een drietal danskoppels zorgde voor een vijftal zeer aantrekkelijke stijldans presentaties van de Engelse wals, de quickstep, de samba, de jive en de tango. Bovendien kreeg het publiek na afloop ruimschoots de gelegenheid om ook zelf een dansje te wagen op de muziek van DJ Blom en daar werd tot in de late uurtjes dankbaar gebruik van gemaakt.

Op zaterdag  15 december werd er weer een Kerstconcert in GGZ Heiloo gegeven met medewerking van het Kerstprojectkoor en Vocalgroup Recreation uit Beverwijk. Voor een volle zaal met enthousiast publiek werd volledig recht gedaan aan het thema “From Carol to Calypso” dankzij het veelzijdige programma met kerstliederen, originele Engelstalige Christmas Carols en enkele populaire Christmas Songs. Ook het publiek kreeg weer ruim de gelegenheid aan het concert deel te nemen met enkele bekende kerstliederen en één onbekend kerstlied. Dit jaar opende de nieuwe burgemeester van Heiloo de heer Hans Romeyn het concert met een blik op het programma van de avond en de verhalen die al de te spelen nummers met zich meedragen.

2008 Eensgezindheid beleeft een TV première met Knorr Wereldgerechten

Op zondag 13 januari werd er een serenade gebracht voor de 50e verjaardag van het trouwe lid Klaas Koelemaij. In Café Borst in Bakkum vierde hij zijn 50e verjaardag. Na enkele marsen gespeeld te hebben en de nodige felicitaties overgebracht te hebben gingen de meeste leden weer huiswaards.

Het jaar 2008 stond in het teken van het 110 jarig bestaan van de vereniging. Dit werd gevierd met diverse activiteiten op muzikaal en sociaal gebied.  De vereniging stond dit jaar dan ook volop in de media middels een zelf uitgebrachte jubileumkrant, een radio uitzending via Beat FM, vele artikelen in de plaatselijke kranten en een deelname aan een TV-commercial van Knorr.

Uitkijkpost 5 november 2008

Het hoogtepunt vond plaats op zaterdag 1 november tijdens het jubileumconcert waar tevens enkele leden gehuldigd werden voor een 60, 50, 40, 25 of 12,5 lidmaatschap van een muziekvereniging. Om deze activiteiten te bekostigen werden enkele fondsen benaderd een bijdrage te geven met als resultaat dat ook het instrumentarium op bepaalde  punten werd vervangen.

Naast de in Heiloo verspreide jubileumkrant ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan en een radio uitzending bij de regionale omroep Beat FM, heeft de vereniging ook landelijke bekendheid gekregen via een TV commercial.

Uitkijkpost 28 mei 2008

Na een uitgebreide selectieprocedure onder zowel muziekverenigingen als muzikanten werd Eensgezindheid en haar trombonist Gé van den Brink geselecteerd om mee te werken aan een TV Commercial voor Knorr Wereldgerechten. Gewapend met instrument heeft hij gedurende twee volle dagen aan de opnames meegewerkt op boerderij Knorr. Na enkele maanden is de reclame Knorr Wereldgerechten (Mexicaanse Enchiladas) eindelijk in de media verschenen. De reclame duurde slechts 37 seconde.

Tijdens de EK voetbal stopte de campagne even, maar daarna kwam hij weer in volle hevigheid terug. De muziek die gespeeld wordt (“Jarabe tapatío” of Mexican hat Dance) is overbekend en mede door het acteertalent van  Van den Brink werd hij steeds vaker herkend op straat. Uiteraard heeft hij ook zelf genoten van alle media aandacht. Zelfs vanuit het buitenland kwamen berichten binnen dat hij op televisie werd gespot….

2009 Ondanks de creditcrisis en de Mexicaanse griep start Eensgezindheid een opstaporkest

Dit jaar stond naast de diverse muzikale activiteiten ook in het teken van de kredietcrisis, de Mexicaanse griep en wederom het weeralarm.  Ondanks de creditcrisis heeft de vereniging dankzij de goed bezochte activiteiten een financieel goed jaar  gedraaid.

Van de Mexicaanse griep hebben de leden behalve de nodige hoestbuien weinig last gehad. Het weeralarm daarentegen was weer zodanig gepland dat er bijvoorbeeld op de eerste repetitie na de zomerstop een deel van de leden het niet aandurfden op de repetitie te komen, ondanks dat er in Heiloo weinig of niets aan de hand bleek te zijn. Daarentegen was het sneeuwalarm op zondag 19 december wat serieuzer te noemen, maar ondanks de aangekondigde sneeuwstormen kwamen de meeste leden van het leerlingenorkest toch naar het kerstconcert in Overkerck.

Dit jaar is ook de campagne gestart voor het nieuw op te richten opstaporkest dat bedoeld is voor kinderen uit het basisonderwijs uit de groepen 4 t/m 8. Er hebben zich boven verwachting veel (17) kinderen aangemeld die zich inmiddels druk aan het oriënteren zijn over speelmogelijkheden binnen de muziekvereniging. Ook zijn er tezamen met het bestuur, dirigent en leerlingencommissie plannen besproken hoe we deze nieuwe leerlingen het beste kunnen begeleiden en opleiden binnen het orkest en de muziekschool. 

Eensgezindheid en koor sWing brachten op zaterdagavond 18 april in de Ter Coulsterkerk een programma met muziek uit film, musical en van televisie. Ondanks de belangrijke voetbalwedstrijd die er plaatsvond tussen AZ en Vitesse, wist Eensgezindheid toch een redelijk goed gevulde zaal te trekken met enthousiast publiek. Onder leiding van de dirigenten Cees Brugman en Imme Wassink werd er een ‘promsachtig’ concert gegeven waarbij er non-stop 24 compilaties en arrangementen van songs en tunes ten gehore werden gebracht. Bijzonder was een solistisch werk voor trombone en piano door Kirsten Peters en Kees Borst op piano. Kirsten is een van de jongste leden van de vereniging en moest binnenkort haar HAFA-A examen doen met de uitvoering van het werk dat ze deze avond speelde. Het geheel werd mooi opgesierd met beelden die op de muur geprojecteerd werden. Ton van Leersum en Ernst Dulmers hadden hier hun best voor gedaan nadat Ab Baart met zijn fotoclub hier op het laatste moment nog voor bedankt had.

Dit jaar werd er weer een studiedag georganiseerd op zondag 11 oktober. Het doel van deze dag was om in een relatief korte tijd veel aandacht te kunnen geven aan de diverse muziekstukken die we voor de komende concerten moesten repeteren. Ook dit jaar werd het orkest weer onderverdeeld in vier groepen die werden geïnstrueerd door vier instructeurs, namelijk: ‘trompetten/bugels’ o.l.v. Rene Breetveld, ‘saxofoons o.l.v. Karel Bruin, ‘euphoniums’ o.l.v. Rene Bos en ‘overigen’ o.l.v. Cees Brugman.  Deze opzet van groepsrepetities bleek zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar te zijn.

Uitkijkpost 28 oktober 2009

Op zaterdagavond 31 oktober vond in de Ter Coulsterkerk het Najaarsconcert plaats van Muziekvereniging Eensgezindheid en de Chicago Jazz band onder leiding van Leo Bogaarts.  Naast het leerlingenorkest trad ook het pas opgerichte opstaporkest op met 17 kinderen. Zij speelden  deze avond twee nummers die ze de afgelopen weken hadden ingestudeerd. In dit orkest spelen kinderen die in augustus van dit jaar zijn gestart met muziekles bij de vereniging. Deze avond verzorgden zij onder leiding van Martine Vrielink hun eerste optreden op blokfluit.   

Op zaterdagavond 19 december vond onder toeziend oog van een zeer goed gevulde zaal met publiek het kerstconcert plaats. In een wit besneeuwde Ter Coulsterkerk werd er onder muzikale leiding van Cees Brugman een sfeervol kerstconcert gegeven.  Ook het projectkoor met bijna 60 leden dat speciaal voor dit concert was opgericht verzorgde een belangrijke bijdrage aan het succes van deze sfeervolle avond. Wethouder Jacob Ouderkerken opende het concert met een  bemoedigend woord aan de vereniging die inmiddels al meer dan 111 jaar bestaat en nog steeds springlevend blijkt te zijn door dergelijke concerten als deze te organiseren. Hij hoopte dat het concert voor velen oorstrelend zou zijn en gezien de reactie van het publiek was dat voor velen zeker aan de orde. Naast het groot- en leerlingenorkest trad ook het opstaporkest voor het eerst op met een speciaal kerstarrangement voor blokfluitgroep en koperensemble.

2010 Eensgezindheid beleeft ondanks een dirigentenwisseling een bijzonder jaar

Het jaar 2010 stond naast de muzikale hoogtepunten, de landelijke verkiezingen,  het WK voetbal en de voortdurende economische crisis ook in het teken van een dirigentenwisseling. Zoals gebruikelijk was in overleg met de dirigent het concertprogramma afgesproken en werden er weer volop ideeën ontwikkeld voor het komende seizoen. Ondertussen was er onenigheid ontstaan tussen enkele leden en de dirigent waardoor de dirigent uiteindelijk op 1 mei 2010 zijn dirigeerstok aan de wilgen wilde hangen.  Het gevolg was dat er direct een sollicitatieprocedure opgestart moest worden.

Dat was niet makkelijk daar de advertentie pas in maart geplaatst zou kunnen worden in het KNFM-blad. Daarom werd op initiatief van de voorzitter de advertentie ook doorgestuurd naar zijn Jan Schut (o.a. bekend als dirigent van het Noordhollands Fanfare-orkest, de KLM en Shell-Harmonie  en docent HAFA-directie) en te vragen of hij de advertentie aan zijn (voormalige) directieleerlingen wilde doorsturen.  Hier volgde in een vroeg stadium al de eerste sollicitaties op. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure met proefdirecties werd uiteindelijk Ikina van der Aar gekozen als dirigent.

Omdat Ikina tijdens de sollicitatie had aangeven pas per 17 september 2010 beschikbaar te zijn wegens haar dirigentschap bij Muziekvereniging Venhuizen, moest er alsnog vervanging geregeld worden voor haar. Besloten werd Jaap Dekker te vragen die al vaker voor het orkest was ingevallen. Deze bleek een goede bekende van Ikina te zijn en het leek Jaap Dekker leuk om dit weer eens te doen. Na een succesvol het voorjaarsconcert bleven er echter door ziekte, vakantie, “dirigentenmoeiheid”  etc. veel leden weg waardoor er op een gegeven moment een discussie ontstond op de repetitie over zijn manier van dirigeren en instuderen van nieuwe stukken. Klaarblijkelijk hadden bepaalde leden moeite met zijn manier van werken waarop wederom het bestuur moest beslissen de repetities met Jaap Dekker eerder dan gepland te staken en wel tot de laatste repetitie voor de geplande zomerstop. Inmiddels werd Ikina gevraagd om direct na de zomerstop te starten maar dan op enkele maandagavonden tot dat zij op de donderdag volledig beschikbaar zou zijn. Dat lukte wonderwel en gezien de stijgende motivatie en opkomst van de leden bleek dit een goede zet te zijn geweest.

Uitkijkpost 24 maart 2010

Op zaterdag 24 april werd het voorjaarsconcert van Eensgezindheid en The Fifty Singers onder leiding van invaldirigent Jan Schut en Lonneke Lute  prima bezocht door een enthousiast publiek. Het concert was voor Eensgezindheid bijzonder te noemen daar zij na de beëindiging van de samenwerking met haar vorige dirigent feitelijk geen dirigent meer had om naar het concert toe te werken. Daarom was het fantastisch dat er meerdere dirigenten solliciteerden naar de functie en er door middel van proefdirecties toch de nodige orkeststukken gerepeteerd konden worden. Bijzonder was ook het feit dat dirigent Jan Schut enkele repetities en het concert wilde leiden. Ondanks het feit dat hij zijn sporen in de harmonie- men fanfarewereld al ruimschoots had verdient en normaliter voor toporkesten staat, leek het hem toch leuk om ook eens wat dichter bij huis voor een orkest te staan.

Zaterdagavond 6 november vond in de Ter Coulsterkerk het Najaarsconcert plaats van Muziekvereniging Eensgezindheid en de slagwerkgroep van Sherwin Kirindongo. Onder leiding van de nieuwe dirigent Ikina van der Aar traden zowel het leerlingen- als grootorkest op afwisselend met Braziliaanse slagwerksessies. Ook het opstaporkest gaf haar eerste optreden. Ikina wist in de korte periode dat ze nu voor het orkest stond een goed resultaat neer te zetten. Sinds eind september is er intensief naar dit concert toegewerkt en dat was tijdens het concert goed te horen. Het orkest speelde “Aria” van Robert Finn met een solo op euphonium op zodanige wijze dat er optimaal van de akoestiek van de kerk gebruik werd gemaakt. Dat was ook het geval met het werk “Tricky Trombone” waarbij Kirsten Peters de solo speelde op trombone. Het versterkende effect had ook tot gevolg dat de dynamiek duidelijk op de voorgrond trad waardoor de sterke passages soms te luid werden. Dat was zeker het geval bij de slagwerkgroep die het publiek behoorlijk aan het opzwepen was met originele samba’s. Sherwin liet het publiek oefenen om verschillende ritmes te klappen en liet daarna zijn slagwerkgroep op fantastische wijze hierin te participeren. Maar ook andersom was het de slagwerkgroep die het publiek liet meedoen met enthousiast geklap en geroep. Participatie was er ook tijdens het spelen van een Argentijnse Tango toen op er op uitnodiging van de dirigent ook daadwerkelijk een tango gedanst werd.

2011 Leerlingenorkest Eensgezindheid groeit en bloeit met succes

Het jaar 2011 mag in alle opzichten als opzienbarend genoemd worden in een tijd waarin het alleen maar over de crisis en de toekomst van de euro lijkt te gaan. Dankzij het consequente financiële beleid en de hoge kijk- en luistercijfers heeft de vereniging in het jaar 2011 in ieder geval géén last gehad van de tegenvallende economie. In 2011 werden er drie concerten,  twee serenades, één sponsoroptreden  en enkele buiten optredens uitgevoerd.   Door de uitval van belangrijke spelers moesten er voor ieder optreden invallers geregeld worden wat op de organisatie een behoorlijke impact heeft gehad.

Nieuwsblad voor Heiloo 1 juni 2011

Met name de muziekcommissie had het zwaar te verduren omdat ook daar sprake was van tijdelijke uitval. Helaas heeft de vereniging dit jaar ook afscheid moeten nemen van enkele leden. Er werden  twee leden benoemd tot erelid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging. Ook zijn er dit jaar zijn drie leerlingen geslaagd voor hun HAFA A of B examen. Dit jaar werd er ook weer gestart met het opstaporkest. Ondanks een intensieve PR campagne  en het scholenproject zijn er slechts vier nieuwe opstappers bijgekomen. 

Als gevolg van een succesvolle eerste lichting opstappers kwamen er dit jaar wel veel nieuwe leerlingen bij in het leerlingenorkest.  Omdat deze leerlingen nog iets te kort les hadden gehad op de muziekschool om te starten in het leerlingenorkest, kregen ze eerst in een aparte opstapgroep  aanvullende muziekles bij de vereniging.  Wegens vakantie van dirigent moest er in juni vervanging voor haar geregeld worden. Het gevolg was een eerste kennismaking met Marcus Glas op de repetitie van 9 juni. Markus heeft ook zijn medewerking verleend aan de studiemiddag. Dit jaar heeft het bestuur ook  geconstateerd dat als je de organisatie van een optreden of concert niet volledig in eigen hand houdt er van alles mis kan lopen. Zo speelden het orkest voor zowel de Kunst6daagse en het muziekschoolproject voor (bijna) geen publiek.

Nieuwsblad voor Heiloo 6 april 2011

Op zaterdagavond 9 april vond in de concertzaal van de aula GGZ het Voorjaarsconcert plaats van Muziekvereniging Eensgezindheid met het thema sprookjes, legendes en sagen . Onder leiding van dirigent Ikina van der Aar presenteerde het groot- en leerlingenorkest een muzikaal verhaal dat door storyteller Marius Prein op verrassend sterke wijze werd neergezet. Het opstap- en leerlingenorkest traden deze avond gekleed in sprookjeskledij op.  Het concert werd heel toepasselijk geopend en gesloten met Fairytaile, het Noorse winnende Eurovisie songfestivalnummer van Alexander Rybak uit 2009. Daartussen werden er verschillende bekende muziekstukken gespeeld die aansloten op de vertelde sprookjes en legendes maar ook de verhalen rond verschillende musicals en films. Zo speelde het grootorkest vier delen uit de Peer Gynt suite met daarbij het spannende verhaal van de Noorse jongen Peer die de wildste avonturen beleeft. Maar ook het werk Rapunzel van Bert Appermont werd op bijzondere wijze gespeeld. Dit werk is gebaseerd op het wereldberoemde gelijknamige sprookje van Grimm. In vier delen werd het publiek meegenomen in een muzikaal verhaal vol fantasie, drama en avontuur. De legende van Medusa werd uitgebeeld met het gelijknamige stuk dat het grootorkest speelde. In deze compositie, waarin vele elementen uit de film- en lichte muziek verwerkt zijn, werd de geheimzinnigheid en fataliteit van deze godin muzikaal omschreven. Bijzonder van deze avond was ook de huldiging tot erelid van Gerrit van den Brink die in 1946 bij Eensgezindheid als jongen op de bariton begon te spelen , samen met zijn vader (op 1e trombone) en zijn broers Gé (op de tuba) en Henk (op de 2e piston). Hij werd door de voorzitter tot erelid benoemd wegens zijn jarenlange lidmaatschap en muzikale verdiensten in het bijzonder.

2012 Groot verlies der leden brengt Eensgezindheid in tijdelijk mineur

Het jaar 2012 was een verenigingsjaar dat op persoonlijk gebied niet al te rooskleurig genoemd mag worden. Toch begon het jaar met het mooie bericht dat op zaterdag 12 mei de dirigent was bevallen van een gezonde jongen van 52 cm en 3800 gr.

Tijdens de zomervakantie kreeg het orkest het bericht binnen dat Jaap Dekker op 5 augustus was overleden. Jaap was jaren lang gastdirigent en gasttrombonist bij Eensgezindhed. Op 23 augustus kwam het bericht binnen dat ook oud-voorzitter Piet Dijkstra was overleden. Piet was voor Eensgezindheid een belangrijk man geweest in een roerige tijd. Als de geschiedenis erop nageslagen wordt dan heeft hij als voorzitter een grote taak had om “de boel bij elkaar te houden” en het “bedenkelijke muzikale niveau” weer op een “aanvaardbaar peil” te krijgen. In 1986 besloot hij zijn voorzitterschap neer te leggen.

Uitkijkpost 19 september 2012

Nog een vervelend bericht was dat op zaterdag 15 september baritonsaxofonist Klaas Koelemaij na het wandelen op het wad van Schiermonnikoog geheel onverwacht aan een hartstilstand was overleden. Klaas is eind jaren zestig begonnen in de drumband van Eensgezindheid Heiloo en heeft daarna vele jaren zowel sopraan-, alt-, tenor- als baritonsaxofoon in het grootorkest gespeeld.  In de periode  1981 – 1992 was Klaas secretaris van Eensgezindheid. Daarnaast was Klaas zeer betrokken bij de gang van zaken binnen de vereniging. Hij was een levensgenieter in hart en nieren en een bijzonder sociaal mens die met iedereen goed kon opschieten.  Hij was een goede muzikant  en had op geheel eigen wijze een aandeel in de muziek die de vereniging speelde.  Zo heeft hij de Harba Lorifa mars weer op het repertoire van de vereniging weten te brengen. De baritonsaxofoon die hij zijn laatste jaren speelde hing met elastiek aan elkaar maar hij wilde geen nieuw instrument van de vereniging.  Het was zijn instrument waar alleen hij fenomenaal op kon spelen. Daarnaast was Klaas een zeer actief lid binnen de oud papier commissie. De repetitie op donderdag 20 september stond daarom geheel in het teken van Klaas en op vrijdag 21 september speelde Eensgezindheid met bijna het hele grootorkest op zijn crematie. Last but nog least kregen kreeg de vereniging dit jaar ook nog met een ander sterfgeval te maken namelijk de kleindochter van Ge van den Brink (Chantal) die op donderdag 11 oktober overleed.

Op 31 augustus is er een nieuwe interactieve website de lucht in gegaan voor onze muziekvereniging. De vorige website voldeed niet meer aan de moderne sociale media eisen van deze tijd en moest vervangen worden. Ondanks deze sombere persoonlijke gebeurtenissen is het jaar 2012 daarentegen op muzikaal en financieel gebied een goed jaar geweest. Ook zijn er diverse nieuwe slagwerkinstrumenten aangeschaft en een sopraansaxofoon voor het leerlingenorkest.

Uitkijkpost 19 december 2012

2013 Het 115 jarig jubileum wordt gevierd met groots muziekfestival in Heiloo

Dit jaar vierde de vereniging haar 115 jarig jubileum met concerten, een concertreis, een jubileumfestival en deelname aan een muziekfestival op Schiermonnikoog. Als hoogtepunt werd er op zondagmiddag 10 november een groot muziekevenement georganiseerd in Cultureel Centrum De Strandwal (GGZ) te Heiloo waarbij diverse muzikale ensembles hebben meegewerkt. 

Dit jaar is er  geen nieuwe groep blokfluitleerlingen gestart  omdat er  te weinig aanmeldingen waren om hier serieus mee te kunnen starten.  Er is na vele jaren een klokkenspel aangeschaft om het melodische slagwerk een impuls te kunnen geven. Het bestuur heeft een druk jaar gehad met diverse bestuursvergaderingen, vergaderingen met de oud papier inzamelaars en sessies met de gemeente over de invoering van een nieuwe cultuurnota voor Heiloo. Ook met de muziekschool is er overleg geweest over leerlingen, betrokkenheid van de verenigingen en de toekomst van de muziekschool. Hierdoor zal het cultuurbeleid ook de komende jaren ondanks de vele bezuinigingen gewaarborgd zijn.  Ook heeft het bestuur deelgenomen aan de vergaderingen van een nieuw fenomeen in Heiloo “Music Meeting Heiloo” om dit in goede banen te kunnen leiden.  De commissies (waaronder de jubileumcommissie) hebben dit jaar hard gewerkt om alle (muzikale) activiteiten in goede banen te leiden.  Dit jaar zijn er wegens (zeer) lang lidmaatschap en bijzondere verdiensten twee ereleden benoemd namelijk Dirk Beemster en Mart Beemster. Ondanks dat de crisis steeds meer voelbaar begon te worden heeft de vereniging het jaar 2013 financieel gezien positief kunnen afsluiten.

Dit jaar kwam ook het treurige bericht binnen dan op 1 april  2013 het erelid Wouter Koelemaij op 86 jarige leeftijd was overleden. Wouter Koelemaij was voor de vereniging een bijzonder mens geweest daar hij jarenlang de concerten van de vereniging presenteerde.  Ook bracht hij vele jaren de donateurskaarten  rond en hij heeft hierdoor veel persoonlijke vrienden gekregen, veelal oud-leden of  contactpersonen van andere (zuster)verenigingen.

Op zondag 10 maart reisde het leerlingenorkest van Muziekvereniging Eensgezindheid Heiloo af naar Krommenie waar zij deelnam aan het leerlingenfestival van Fanfare Onderling Genoegen. Onder leiding van Ikina van der Aar wisten zij in de beginnersklasse een welverdiende 84 punten te behalen voor de beoordeling van het stuk Easy Pop Suite van Dizzy Stratford. Met zowel de muzikale als de technische uitvoering scoorden het orkest  veel punten, waarbij ook de opbouw van het programma en het enthousiasme erg gewaardeerd werd door de jury voorzitter Andries de Haan. De deelnemende verenigingen in de beginnersklasse waren het Saens Harmonie Orkest, OG Wijdenes, Fanfare Irene Grootebroek, Crescendo Bovenkarspel, Excelsior Oostzaan, De Eendracht Kolhorn, KNK De Goorn en Eensgezindheid Heiloo.

Dit jaar werd er voor het eerst een Music Meeting Heiloo georganiseerd waaraan het leerlingenorkest deel nam.  Er was op zaterdag voor alle deelnemende verenigingen een openbare repetitie waarbij het publiek informatie kreeg over de stukken die worden gerepeteerd. Op zondag 25 mei was er een buitengewoon gezellige middag met buiten een braderie en binnen in het ontmoetingscentrum “De Strandwal” lieten de plaatselijke muziekverenigingen zich van hun beste kant horen. Als spectaculair  slot werd er een gezamenlijke uitvoering gegeven van het Heilooër Volkslied tezamen met het gelegenheidsorkest en het  gelegenheidskoor.

Nieuwsblad voor Heiloo 5 juni 2013

In het weekend van 31 mei t/m 1 juni 2013 heeft het grootorkest van Eensgezindheid een bijzondere concertreis naar Schiermonnikoog gemaakt waarbij naast de deelname aan het plaatselijke muziekfestival ook veel activiteiten plaatsvonden op sociaal, cultureel, recreatief en educatief gebied.  Ook was er tijd gereserveerd om de vorig jaar op het eiland overleden baritonsaxofonist Klaas Koelemaij te herdenken. Met de fiets waren er vanuit het onderkomen in de kampeerboerderij diverse uitstapjes gemaakt naar het dorp, de natuur en de bijenstallen. Ook werd er een bijzondere huifkarrentocht  gemaakt over de duinen en het brede strand. Tijdens het muziekfestival werd het werk Medusa van Robert Fin gespeeld en daarmee behaalde het orkest (die in de 3e divisie uitkwam) 78 punten, een welverdiende tweede prijs. Daarnaast werd er opgetreden op de muziektent “Het Beukennootje” waarbij er ondanks het bewolkte weer zonnestalen begonnen te schijnen op het moment dat de mars Harba Lorifa ter ere van Klaas Koelemaij werd ingezet. Na dit optreden was er een samenkomst in het stamcafé  van Klaas Koelemaij aan de overkant van de muziektent waarbij alle leden een Duveltje werd aangeboden, een van zijn meest geliefde biertjes.

Nieuwsblad voor Heiloo 13 november 2013

Zondag 10 november vierde Muziekvereniging Eensgezindheid haar 115 jarig jubileum in Cultureel Centrum De Strandwal. Samen met Streetband Caecilia, Boerenhofkapel de Kinkeluters, Dixiefun Jazzband en het Heilooër Koperensemble gaf het groot- en leerlingenorkest een doorlopend concert met vele soorten optredens. De gebroeders Mart en Dick Beemster werden op deze dag door Wethouder Jacob Ouderkerken gehuldigd omdat zij na 60 jaar lid van Eensgezindheid te zijn geweest en voor het laatst aanwezig waren op een concert.  Daarnaast werden zij ook tot erelid benoemd. De reacties van het in grote getale aanwezige publiek waren zeer positief. Met name de grote variatie in muziekstijlen was bijzonder. Ook de zang van Kirsten Peters bij de Cup Song en de rap van Joyce Henning bij het “Ik neem je mee” van Gers Pardoel werd rijkelijk beloond met applaus. Dat de catering goed geregeld was bleek wel uit het feit dat bijvoorbeeld de broodjes beenham niet aan te slepen waren en  ook het gerstenat rijkelijk vloeide.  De door de jubileumcommissie georganiseerde Tombola was ook binnen enkele minuten uitverkocht waardoor de meeste toeschouwers met een leuke prijs aan het eind van de middag voldaan naar huis gingen.

Reacties zijn gesloten.